دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 62، اسفند 1400، صفحه 1-214 (دوره 16، شماره 2، زمستان 1400) 
5. ارائه مدلی علی و معلولی از سیاست‌های استراتژیک در مدیریت بحران آب بر پایه بیانیه گام دوم انقلاب

10.22055/qjsd.2022.38276.2497

حمید رضا واشقانی فراهانی؛ محمدرضا مردانی؛ احسان ساده؛ زین العابدین امینی سابق