اهداف و چشم انداز

سیاست مجله توسعه اجتماعی

مجله توسعه اجتماعی به انتشار مقالات علمی- پژوهشی می‌پردازد که به نحوی موجبات ارتقاء دانش جامعه را فراهم نماید و یا به ویژه به فهم مسائل اجتماعی ایران و شناخت علل و یا آثار آنها کمک نماید. برای نیل به اهداف مزبور، مقاله لازم است حداقل حایز یکی از شرایط ذیل باشد:

  1. تأکید بر یک موضوع یا حوزة تخصصی علوم اجتماعی
  2. تأکید بر یک منطقه خاص جغرافیایی کشور
  3. تأکید بر یک مسئلة اجتماعی معین
  4. سرمایه های اجتماعی در ایران
  5. آسیب های اجتماعی ایران