تبیین جامعه شناختی رابطه بین ادراک فساد اداری و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی در جامعه (مورد مطالعه: شهروندان شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد شوشتر، شوشتر، ایران

10.22055/qjsd.2022.17593

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین جامعه‌شناختی رابطه بین ادراک فساد اداری و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی در جامعه (مورد مطالعه: شهروندان شهر اهواز) انجام گرفته است. روش این پژوهش پیمایشی، و از نوع همبستگی و تحلیلی، با ابزار پرسشنامه است.جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی اساتید دانشگاهی و خبرگان رشته‌های جامعه‌شناسی که تعداد آنها 20نفر می‌باشند، در بخش کمی شهروندان شهر اهواز بوده است؛ در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند10 نفر در بخش مصاحبه و 15 نفر در بخش دلفی ودر بخش کمی از روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 400 نفر انتخاب شدند. یافته‌ها و نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که بین ادراک فساد اداری و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی در جامعه در بین شهروندان شهر اهواز رابطه مستقیمی وجود دارد. ادراک از فساد اداری دارای ابعاد محرک‌ها، نظارت، سرمایه اجتماعی، پاسخگویی و شفافیت است، بعد اعتماد اجتماعی دارای مؤلفه‌های صداقت، صراحت، اطمینان، مشارکت، تمایل به همکاری، اعتماد جمعی، پایگاه اجتماعی و سنت‌گرایی است و بعد اعتماد نهادی دارای مؤلفه‌های ویژگی شخصی‌، عوامل مدیریتی، ابزارهای اعتماد و زمینه اعتماد می‌باشند. با توجه به یافته‌های تحقیق، رفع عوامل ایجاد و توسعه فقر و تنگدستی در جامعه با تدوین برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی و حمایت از بافت اجتماعی درون‌گروهی و برون‌گروهی ضرورت دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of the relationship between the perception of corruption and the level of institutional and social trust in society (Case study: citizens of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Eskandar Arami 1
  • Alihossein Hosseinzadeh 2
  • manoochehr kord zangeneh 3
1 PhD Student in Sociology, Islamic Azad University, Shushtar Branch, Shushtar, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Azad University, Dehaghan Branch, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to explain the sociological relationship between the perception of corruption and the level of institutional and social trust in society (Case study: citizens of Ahvaz). The method of this research is survey and correlational and analytical with the questionnaire. The statistical population of this research is 20 in the qualitative section of university professors and sociology experts. 10 people in the interview section, 15 people in the Delphi section and 400 people in the quantitative section of the random sampling method were selected by purposive sampling method. Findings and results obtained from the study indicate that there is a direct relationship between the perception of corruption and the level of institutional and social trust in society among the citizens of Ahvaz. Perception of corruption has the dimensions of stimuli, supervision, social capital, accountability and transparency, the dimension of social trust has the components of honesty, frankness, confidence, participation, willingness to cooperate, collective trust, social status and traditionalism, and then institutional trust. According to the research findings, it is necessary to eliminate the causes and development of poverty in the society by formulating social planning and strengthening social cohesion and supporting the social context within and outside the group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception Of Corruption
  • Social Trust
  • Institutional Trust