تبیین جامعه شناختی رابطه بین ادراک فساد اداری و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی در جامعه (مورد مطالعه: شهروندان شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه جامعه‌شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادگروه جامعه شناسی،واحدشوشتر،دانشگاه آزاداسلامی،شوشتر،ایران وگروه جامعه شناسی،دانشگاه شهیدچمران اهواز،اهواز،ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد شوشتر،دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22055/qjsd.2022.17593

چکیده

فساد اداری در سازمان‌ها، معضل جهانی و یکی از مشکلات بین‌المللی است که در همه کشورهای دنیا کم ‌و بیش به چشم می‌خورد. درک و تبیین فساد اداری در کشورهای در حال ‌توسعه خصوصاً ایران، جهت فراهم کردن دید واقع‌بینانه‌تری در مورد موضوع ضروری است. لذا در این پژوهش رابطه بین ادراک فساد اداری بر سطح اعتماد (نهادی و اجتماعی) در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد نظری این پژوهش بر اساس دیدگاه نظریه‌پردازان بی‌سازمانی اجتماعی (آراء دورکیم، پارسونز و مرتن) برای تبیین فرضیه‌ها اسفاده شده است. مهم‌ترین نظریه‌های بی‌سازمانی اجتماعی عبارتند از: نظریه به هنجاری (آنومی) دورکیم، نظریه بوم‌شناختی پارک و برگس، نظریه کنش اجتماعی پارسونز و نظریه فشار ساختاری مرتن می‌باشد. این تحقیق یک تحقیق آمیخته بوده که روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق به دو بخش کمی و کیفی تقسیم می‌نماییم. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی اساتید دانشگاهی و خبرگان رشته‌های جامعه‌شناسی که تعداد آنها 20 نفر می‌باشند، در بخش کمی شهروندان شهر اهواز بوده است در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند 10 نفر در بخش مصاحبه و 15 نفر در بخش دلفی و در بخش کمی از روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 400 نفر انتخاب شدند. در مرحله کیفی از آزمون‌های آماری توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار داده‌ها استفاده شده است. در مرحله کمی از آزمون‌های آمار استنباطی مانند، روش آلفای کرانباخ، آزمون کولوموگروف و اسمیرنوف برای نرمال بودن داده‌ها، و روش معادلات ساختاری برای تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. یافته‌ها و نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که بین ادراک فساد اداری و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی در جامعه در بین شهروندان شهر اهواز رابطه مستقیمی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of the Relationship between the Perception of Corruption and the Level of Institutional and Social Trust in Society (Case Study: Citizens of Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Eskandar Arami 1
  • Alihossein Hosseinzadeh 2
  • manoochehr kord zangeneh 3
1 PhD student, Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Professor,Department ofSociology, Shoushtar branch, Islamic Azad university, Shoushtar, Iran and Department, of Sociology , Shahid Chamran University Ahvaz ahvaz Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

problems that is more or less seen in all countries of the world. Understanding and explaining corruption in developing countries, especially Iran, is essential to providing a more realistic view of the issue. Therefore, in this study, the effect of this important structure on trust (institutional and social) in society has been studied. This research is a mixed research that the research method used in this research is divided into two parts: quantitative and qualitative. The statistical population of this research was 20 people in the qualitative part of university professors and sociology experts in the quantitative part of Ahvaz citizens. In the qualitative part of the purposeful sampling method, 10 people in the interview section and 15 people in the Delphi section. A small part of the random sampling method was selected from 400 people. In the qualitative stage, descriptive statistical tests such as mean and standard deviation of the data have been used. In quantitative stage, inferential statistical tests such as Cronbach's alpha method, Kolomogorov and Smirnov test for data normality and structural equation method for confirmatory factor analysis have been used. Findings and results obtained from the study indicate that there is a direct relationship between the perception of corruption and the level of institutional and social trust in society among the citizens of Ahvaz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perception of Corruption
  • Social Trust
  • Institutional Trust
آزادی کناری، علی‌اصغر (1396). تحلیل جامعه­شناسی فساد اداری از منظر مراجعه‌کنندگان به ادارات دولتی (مطالعه موردی: شهروندان شهر بابل)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
باقری، محمود؛ شارع­پور، محمود، کریمی موغاری، زهرا (1398). بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریه‌های نهادمحور) جامعه‌شناسی نهادهای اجتماعی.
خدادادی، رحیم (1400). شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری در شهرداری ساری، رهیافتی در مدیریت بازرگانی.
خیرالدین، زهرا (1394). ساخت و هنجاریابی پرسش­نامه ادراک فساد اداری و رابطه آن با اعتماد اجتماعی، دانشگاه پیام نور تهران، مرکز تهران جنوب.
حاتمی، طاهره (1396). اعتماد سیاسی: نگرش کاربران سایت­های خبری پرکاربرد نسبت به مواضع رسمی دولت در مورد فساد سیاسی ـ اداری و مالی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
زیبایی، فرید (1397). بررسی جامعه­شناختی مشارکت سیاسی جوانان با تأکید بر نظریه تحول فرهنگی اینگلهارت مطالعه موردی: جوانان شهرستان عباس­آباد، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندارن.
فاضلی، مهدی و جلیلی کناری، محمد (۱۳۹۱). تبیین سطح فساد: بررسی تطبیقی اثر حاکمیت و حکمرانی خوب، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی.
قربانی، زینب (1397). پیامدهای فساد سیاسی بر نظام­های سیاسی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم اجتماعی.
صحت، سعید و کریمی، رضا (1399). طراحی مدل یکپارچه پیشگیری از بروز فساد اداری بر مبنای ارزش­های اسلامی، دومین جشنواره تألیفات برتر علوم انسانی اسلامی، جایزه ویژه علامه جعفری (رض).
عسکری­زاده رونیزی، مسعود و حسنی، محسن (1399). بررسی روش­های پیشگیری از فساد اداری، اولین کنفرانس بین­المللی چالش­ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ساری.
محمودیان، مهدی (1397). تحلیل جامعه­شناختی فساد اداری در ایران: مطالعه تطبیقی کشورهای جنوب غرب آسیا، رساله دکتری جامعه­شناسی، دانشگاه مازندارن.
مرادی­نژاد، الهام (1397). نگرش شهروندان به فساد اداری و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر خرم­آباد)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
مستی، رامین (1396). بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین روستاییان شهرستان اردبیل (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.
میرزایی، مائده (1395). تأثیر جو اخلاقی محیط کار بر ادراک از فساد اداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
همایونی­فر، رضا و توتونچی، جلیل (1400). بررسی عوامل مؤثر بر فساد اداری در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت با رویکرد برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای: کاربرد مدل پانل کوانتایل، مجله برنامه­ریزی منطقه‌ای.
 
Yousaf, M. & Ihsan, F. (2015). Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan.
Klimchak, M., Ward, B. and W. MacKenzie (2020). “Building trust and commitment through transparency and HR competence Employee trustand affectivecommitment Personnel Review”, Emerald Publishing Limitedpp 48-59.
Marcos, K., Daphne, H., N. Harkiolakis (2018). “In the workplace in times of strategic change: The cases of Cyprus, Greece and Romania”, EuroMed Journal of Business, pp. 45-58.