مطالعه جامعه‌شناختی خشونت زناشویی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر آن (مطالعه موردی: زوجین شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2022.32693.2176

چکیده

خشونت خانگی یکی از عوامل مهم ناپایداری خانواده است و آثار مخربی بر جو عاطفی خانواده، فرزندان و همچنین اجتماع دارد و تداوم الگوها و رفتارهای خشن در خانواده می‌تواند باعث سرایت خشونت به مناسبات اجتماعی گردد. در این بین ظهور شبکه‌های اجتماعی مجازی تأثیر دوگانه‌ای بر این پدیده اجتماعی داشته است. هدف این پژوهش بررسی خشونت زناشویی و تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر آن است. روش پژوهش پیمایش و جامعه آماری شامل افراد متأهل شهر تهران است. حجم نمونه برابر با 340 نفر از زوج‌های شهر تهران است که با فرمول کوکران محاسبه شده است. روش نمونه‌گیری، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای است و نمونه‌های هر خوشه به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد 93.5 درصد از زوج‌های تهرانی در یکسال گذشته سطوحی از خشونت زناشویی را تجربه کرده‌اند. اگر چه شدت خشونت تجربه شده در بین زنان بیشتر از مردان و در بین زوج‌های میانسال بیشتر از جوانان و بزرگسالان است ولی از نظر آماری تفاوت معناداری بین خشونت تجربه شده مردان و زنان (p=0.28) و گروه­های سنی مختلف (p=0.974) وجود ندارد. بر اساس یافته­های تحقیق بین خشونت زناشویی با مدت استفاده (r=-0.145)، حضور با هویت واقعی (r=-0.219) و میزان وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مجازی (r=0.128) رابطه معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که بهره‌مندی از شبکه‌های اجتماعی مجازی 6.8 درصد از تغییرات خشونت بین زوجین را تبیین می‌کند. از بین ابعاد مختلف شبکه‌های اجتماعی مجازی متغیرهای مدت استفاده (β=-0.171) و حضور با هویت واقعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (β=-0.189) تأثیر منفی بر خشونت زناشویی دارند و باعث کاهش خشونت زناشویی می‌شوند. در واقع شبکه‌های اجتماعی نه تنها تأثیر سوء بر خشونت زناشویی ندارند بلکه شفافیت در استفاده از این شبکه‌ها در بین زوجین کاهش خشونت زناشویی را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of Marital Violence and the Impact of Online Social Networks on it (Case Study: Marital Couples of Tehran)

نویسنده [English]

  • hossein heidari
Assistant Professor of Sociology, Institute of Humanities and Social Studies, University Jihad, Tehran, Iran
چکیده [English]

Domestic violence is one of the most important causes of family instability and has destructive effects on the emotional atmosphere of the family, children and society. The continuation of violent patterns and behaviors in the family can spread violence to social relations. Meanwhile, the emergence of virtual social networks has had a dual effect on this social phenomenon. The purpose of this study is to investigate domestic violence and the impact of virtual social networks on it. The research method is survey and the statistical population includes married people in Tehran. The sample size is equal to 340 couples in Tehran, which is determined by Cochran's formula. The sampling method is a multi-stage cluster sampling method and the samples of each cluster are systematically selected randomly. Finding shows that 93.5% of Tehranian couples have experienced some level of domestic violence in the past year. Although the intensity of violence experienced was higher among women than men and among middle-aged couples than young people and adults. There was a statistically significant difference between the violence experienced by men and women (p = 0.28). there wasn’t significant difference between among age groups (p = 0.974). According to the research findings, there is a significant relationship between marital violence and duration of use (r = -0.145), presence with real identity (r = -0.219) and the degree of dependence on virtual social networks (r = 0.128). Regression analysis showed that the use of virtual social networks explains 6.8% of the changes in violence between couples. Among the dimensions of virtual social networks, the variables of usage time (β = -0.171) and presence with real identity in virtual social networks (β = -0.189) have a negative impact on marital violence and reduce marital violence. In fact, social networks do not have a negative effect on marital violence and transparency in the use of these networks among couples has been led to a reduction in marital violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Violence
  • Gender
  • Online Social Networks