بانک ها و نمایه نامه ها

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدی ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم (ISC ) ﺑﻪ آدرس  (www.isc.gov.ir )، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎزی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری (اﯾﺮان ژورﻧﺎل) ﺑﻪ آدرس (www.ricest.ac.ir )، ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آدرس (www.magiran.com) و پایگاه علمی ویراساینس به آدرس (www.virascience.com)، پایگاه علمی نورمگز به آدرس (www.noormags.irپایگاه گوگل اسکالر به آدرس (scholar.google.com) و پایگاه‌های بین‌‌المللی http://olddrji.lbp.world، https://www.linkedin.com، https://www.researchbib.com، https://independent.academia.edu، https://journals.indexcopernicus.com، https://europub.co.uk ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.