بانک ها و نمایه نامه ها

اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﻨﺎدی ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم (ISC ) ﺑﻪ آدرس  (www.isc.gov.ir )، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺳﺎزی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری (اﯾﺮان ژورﻧﺎل) ﺑﻪ آدرس (www.ricest.ac.ir ) و ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ آدرس (www.magiran.com ) ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ