کندوکاوی در تجربه زیسته زنان شهر کرمانشاه از بی‌ثباتی زندگی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران

10.22055/qjsd.2022.32781.2180

چکیده

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ساختار ازدواج درخطر نرخ بالای بی‌ثباتی و طلاق است. هدف این پژوهش تبیین تجربه زیسته زنان شهر کرمانشاه از بی‌ثباتی زندگی زناشویی است. برای انجام دادن این پژوهش از روش کیفی پدیدارشناسی استفاده‌شده است. تکنیک مصاحبه عمیق برای جمع‌آوری داده‌ها بکار گرفته شد در این پژوهش با 20 نفر از زنان کرمانشاه که به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده بودند مصاحبه شد. برای تحلیل داده‌ها با توجه به ویژگی‌های این پژوهش از روش هفت مرحله‌ای کلایزی استفاده شد. از تحلیل داده‌ها، سه مقوله اصلیتسهیل‌گرهای بی‌ثباتی زندگی زناشویی (با زیر مقوله‌های فرعی اعتیاد، انتظارات نامعقول، رابطه خارج از عرف با جنس مخالف، نابرابری جنسیتی و بیکاری) تجربه احساسی (با زیر مقوله‌های فرعی احساس شکست، احساس تنهایی، احساس رهایی و احساس ناامیدی) و روابط اجتماعی درهم‌ شکسته (با مقوله‌های فرعی کاهش اعتبار اجتماعی، تحقیر توسط دیگران، عدم پذیرش توسط دوستان و انگ‌های منفی) به دست آمد. در نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت بی‌ثباتی به‌عنوان یک معضل اجتماعی، کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برنامه‌های اقتصادی برای تغییر در ساخت اشتغال، تقویت بنیادهای اخلاقی به‌ویژه اخلاقیات اجتماعی، اصلاح و تنظیم نظام هنجاری متناسب با سطح انتظارات، ترویج فرهنگ مراجعه خانواده‌ها به مراکز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختلافات، تهیه برنامه‌های متنوع آموزشی در جهت توانمندسازی جوانان، ارتقای آگاهی خانواده در خصوص حقوق زنان و آموزش شیوه‌های معیار صحیح همسرگزینی باید موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explore the Lived Experience of Women in Kermanshah of Marital Instability

نویسندگان [English]

  • dariush ghafari 1
  • mohammad sajad seidi 2
1 PhD in Sociology, Razi University,, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Counseling Department, Razi University,, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Official reports indicate that the structure of marriage at risk is a high rate of instability and divorce. The purpose of this study is to explain the experience of women living in Kermanshah from the instability of marital life. The method of this research is qualitative of phenomenological type. The sample of this study was 2 women selected by purposeful sampling From the analysis of the data, the main context of the instability in the main category of  otatilicaf  ytilibatsnI (with sub-categories of addiction, unreasonable expectations, out-of-court relation with the opposite sex, Gender inequality and unemployment) was obtained. Also, the category of emotional experience (with sub-categories of feelings of failure, loneliness, feeling of emancipation and feeling of disappointment) and the consequences of instability in the context of the main category of interconnected social relationships (with subcategories of reduce social prestige, mocking by others, rejection by friends and negative labels) As a general consequence of instability as a social dilemma, it affects the whole society. Economic programs for change in employment creation, strengthening of ethical foundations, especially social morals, reforming and regulating the normative system in line with expectations, Promoting the culture of referring families to family counseling centers and in the event of disputes, providing various training programs to empower young people to raise awareness about women's rights, education, family, marriage means a proper criterion should be addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instability
  • Life Experience
  • Women
  • Divorcelacigolonemonehp