مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر شکاف نسلی: مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22055/qjsd.2022.30428.1998

چکیده

شکاف نسلی به معنی وجود تفاوت‌های دانشی، گرایشی و رفتاری مابین دو نسل جوانان و بزرگسالان به خصوص در بعد هویتی؛ بطور وسیع‌تری در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. به نحوی که هویت، احساس تعلق خاطر به فرهنگ، ارزش و فرهنگ بومی در نسل‌ها که موجبات همبستگی اجتماعی یک جامعه را مهیا می‌سازد سبب تفاوت، تعارض فرهنگـی و هویتی می‌گردد. تحقیق حاضر در همین راستا و با هدف مطالعه و بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر شکاف نسلی انجام شده است. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام‌ گرفته است. کلیه دانشجویانی که در دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی و بالاتر در نیم سال اول سال تحصیلی 1398-1397 در شهر شیراز مشغول به تحصیل بوده‌اند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده‌اند که تعداد کل این دانشجویان در سال تحصیلی 1398-1397 برابر با 1013 بوده اشت. نمونه‌گیری در تحقیق حاضر براساس نمونه‌گیری طبقه‌بندی انجام گرفته است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 386 نفر انتخاب شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین متغیرهای میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، سابقه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و میزان رضایت از شبکه‌های اجتماعی مجازی با شکاف نسلی رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با شکاف نسلی ارتباط معناداری منفی وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نشان می‌دهد که متغیرهای شبکه‌های اجتماعی مجازی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی تأثیر معناداری بر شکاف نسلی دارند، و میزان این تأثیر به ترتیب برابر با 02/1، 022/0- و 093/0- است. بر اساس نتایج پژوهش می توان به این نتیجه دست پیدا کرد که نسل‌های کنونی در معرض انتشار و نمایش پیام‌های متنوع رسانه‌ای قرار دارند و پیام‌هایی دریافت می‌کنند که می‌تواند سنت‌ها و الگوهای فرهنگی و اجتماعی و نسلی جوامع و همچنین روابط نسلی آن‌ها را دستخوش چالش و دگرگونی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A sociological study on the effect of virtual social networks on generation gap: a Case study of Shiraz University students

نویسندگان [English]

  • esrafil javidi 1
  • habib ahmadi 2
  • mahrokh rajabi 3
1 PhD student in Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor of Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The generational gap means the existence of differences in the knowledge, attitudes and behavior between the two generations of youth and adults, especially in the aspect of identity; it affects every society in a broader way in the social and cultural structures. In a way that identity, sense of belonging to the culture, value and culture of the native in generations, which provides the social solidarity of a society, causes difference, cultural conflict and identity. The research was carried out using a survey method using a questionnaire technique. All students who studied at Shiraz University in undergraduate and higher education in the first half of the academic year 2018-2019 in Shiraz, have formed the statistical population of this study. Sampling in the present study is based on stratified sampling. The sample size was 386 people based on Cochran formula. The findings of the research show that there is a significant positive relationship between the variables of the use of virtual social networks, the history of using virtual social networks and the level of satisfaction with virtual social networks with the generation gap. Also, the findings showed that there is a significant negative relationship between social capital and cultural capital with generation gap. The results of structural equations show that the variables of virtual social networks, cultural capital and social capital have a significant effect on the generation gap, and the magnitude of this effect is 1.02, -0.022 and -0.0923.

کلیدواژه‌ها [English]

  • generation gap
  • Cyberspace
  • social capital
  • Cultural capital