دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، آذر 1400 (دوره 16، شماره 1، پاییز 1400) 

مقاله پژوهشی

مطالعه تطبیقی مفهوم خیر عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و آیت الله نائینی

صفحه 1-24

10.22055/qjsd.2021.37821.2467

عبدالله پیروزی؛ عبدالحسین الله کرم؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ علی اکبر امینی


فراتحلیل چهار دهه پژوهش در باب علل و انگیزه‌های استعمال دخانیات در ایران

صفحه 79-116

10.22055/qjsd.2022.32833.2186

فاطمه سادات حسینی؛ محمدرضا مسجدی؛ زهرا صدر؛ مجتبی حمایت خواه جهرمی