تحلیل جامعه‌شناختی گفتمان‌های نظام تحول سلامت در دولت‌های دهم و یازدهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه جامعه‌شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی سیاسی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

10.22055/qjsd.2022.35545.2329

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی گفتمان‌های نظام تحول سلامت در دولت دهم و یازدهم می‌باشد. این پژوهش از روش توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات به صورت میدانی صورت گرفته است؛ و با توجه به این مسأله از این‌رو به بررسی سؤالات ذیل پرداخته شد، 1- در نظام سلامت در دولت‌های پس از انقلاب چه گفتمان‌هایی مسلط بوده است؟ 2- در بررسی تطبیقی نظام سلامت و فریند تحول آن در ایران پس از انقلاب چه دال‌هایی مورد تأکید بودند؟ 3- نظام سلامت در دولت نهم و دهم که تأکید این دولت بوده است و رویکرد جدیدی در عرصه سلامت به وجود آورد، چه دقیقه‌های گفتمانی را مورد تأکید قرار داده است؟ 4- نقش سلامت در فرایند سلامت اجتماعی چگونه است و رابطه آنها چگونه مورد توجه است؟ 5- نظام سلامت با گفتمان‌های سیاسی پس از انقلاب چه رابطه‌ای دارد؟ 6- از آنجا که هر امری سیاسی است رابطه قدرت و نگرش آن به نظام سلامت به چه صورت است؟ جامعه آماری پژوهش گفتمان‌های وزرای بهداشت دولت دهم و یازدهم بوده است. دال مرکزی در تحقیق حاضر گفتمان و طرح‌های بهداشتی ـ درمانی بوده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که مهم ترین دال‌ها؛ طرح تحول سلامت، تعامل سازنده و همکاری‌های بین بخشی، کاهش هزینه‌های درمانی، نوسازی شبکه بهداشتی و درمانی و اطلاع‌رسانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Analysis of the Discourses of the Health Transformation System in the Tenth and Eleventh Governments

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Sharifi 1
  • ahmad ali hesabi 2
  • Nabi’ollah Ider 2
1 PhD Student Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Sociology, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the discourses of the health transformation system in the tenth and eleventh governments. Therefore, the following questions were examined: 1) what discourses have been dominant in the health system in post-revolutionary governments? What signs were emphasized in the comparative study of the health system and its evolution process in Iran after the revolution? What minutes of discourse has the health system emphasized in the ninth and tenth governments, which has been the emphasis of this government and has created a new approach in the field of health? What is the role of health in the social health process and how is their relationship considered? What has the health system got to do with post-revolutionary political discourses? 6) Since everything is political, what is the relationship between power and its attitude towards the health system? The statistical population of the study was the discourses of the health ministers of the tenth and eleventh governments. The central signifier in the present study has been health discourse and initiatives. The results indicate that the most important signs; The Health Transformation Plan has been constructive interaction and cross-sectoral collaboration, reducing medical costs, modernizing the health care network, and providing information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health
  • Sociological Explanation
  • Government