انتشار مقالات مجله با ساختار و شکل جدید

با توجه به سیاست های دانشگاه شهید چمران اهواز مبنی بر نمایه سازی تمامی مجلات این دانشگاه در پایگاه های بین المللی، از شماره بهار 98، مجله با ساختار جدید منتشر خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.