دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 63، خرداد 1401، صفحه 1-199 (دوره 16، شماره 3، بهار 1401) 

مقاله پژوهشی

تحلیل محتوای کیفی کانال های اصفهانی تلگرام

صفحه 1-26

10.22055/qjsd.2022.31015.2040

احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده


آسیب‌شناسی مدیریت توسعه منطقه‌ای در استان خوزستان

صفحه 179-201

10.22055/qjsd.2022.38004.2475

رضا کایدنژاد؛ حمید پیشگاه هادیان؛ غلامحسین بلندیان؛ حجت اله درویش پور