دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 63، خرداد 1401 (دوره 16، شماره 3، بهار 1401) 
تحلیل نابرابری در ایران عصر مدرن بر مبنای سنت وبری

10.22055/qjsd.2022.36705.2402

زهرا ذاکری نصرآبادی؛ عظیمه السادات عبداللهی؛ اعظم علیزاده


آسیب‌شناسی مدیریت توسعۀ منطقه‌ای در استان خوزستان

10.22055/qjsd.2022.38004.2475

رضا کایدنژاد؛ حمید پیشگاه هادیان؛ غلامحسین بلندیان؛ حجت اله درویش پور