راهنمای نویسندگان

 

 راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله                      کلیک کنید.

 

دستورالعمل ارائه مقاله به فصلنامه توسعه اجتماعی:

 

دریافت مقاله از طریق سامانه نشریه qjsd.scu.ac.ir می باشد.

 

شرایط ارسال مقاله:

 1- مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی بوده، قبلاً در جایی چاپ نشده باشد؛ داشتن چکیده فارسی و انگلیسی برای مقاله ضرورت دارد.

2- هیئت تحریریه پس از داوری، پذیرش مقاله را اعلام خواهند کرد.

3- مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و نظر نویسنده، ضرورتاً بیانگر دیدگاه هیأت تحریریه نیست.

4- همراه مقاله نام و نشانی دقیق، شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنان ذکر شود.

5- مقاله در برگه‌های A4 و با رعـایت ابعاد صفحه (قطع وزیری) تایپ شود.  تعداد جدول‏ها در پایین‌ترین حد در نظر گرفته شود. نمودارها واضح و عکس‌ها سیاه و سفید در کـاغذ مناسب در اندازه 15×10 سانتیمتر تهیه گردد.

6- حجم مقاله نیز نباید از 20 صفحه بیشتر باشد.

7- مقاله همراه با تعهد نامه نویسنده­ مسئول، در زمان ارسال فایل مقاله. پس از دریافت فایل الکترونیکی مقاله،‏ کد رهگیری برای اطلاع از فرآیند بررسی، داوری و سایر پیگیری­ ها به نویسنده مسئول اختصاص و به آدرس الکترونیکی وی ارسال می­ شود.

8- مقاله با استفاده از نرم افزار Word 2007, 2003 و Word 2010 نوشته شود.  برای متن فارسی از قلم BNazanin اندازه 12 و برای متن انگلیسی از قلم Times New Roman  اندازه 12 استفاده شود.

9- کلیه فرمول ها فقط با نرم افزار Word 2007, 2003 و word 2010 تایپ شده باشد.

10- فصلنامه توسعه اجتماعی در ویرایش مقالات آزاد است.

 

نحوه ارائه مقاله:

1- مقاله علمی ـ پژوهشی شامل: 

- عنوان

- نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان،

- چکیده، واژگان کلیدی

- مقدمه و طرح مسأله (هدف کلی طرح شود)

- چهارچوب نظری، مروری بر تحقیقات پیشین (تحقیقات داخلی و خارجی)

- فرضیات پژوهش

- روش‌‏شناسی پژوهش شامل:

(الف) جامعه و نمونه پژوهش

ب) ابزار پژوهش و آزمون‏های آماری تجزیه و تحلیل داده‏‌ها

ج) روش نمونه‏‌گیری و حجم نمونه

د) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

-یافته‌‏های پژوهش (توصیفی و استنباطی)

- نتیجه گیری

- فهرست منابع باشد.  

2- عنوان مقاله گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد. نام و نام خانوادگی، درجه‏ی علمی و مؤسسه‌ای که مؤلف در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شود.

3- چکیده‏ ی مقاله: شامل موضوع، چارچوب نظری، روش‏شناسی تحقیق و نتایج مقاله به صورت فشرده بین 150 تا 250 کلمه (10 تا 15 سطر) و سپس واژه ‏های کلیدی به زبان فارسی (3 تا 5 کلمه).

4- مقدمه: شامل تعریف موضوع، طرح مسئله و بیان اهداف.

5- بررسی پیشینه: موضوع و چارچوب نظری و طرح پرسش‏ها یا فرضیات تحقیق.

6- روش‏شناسی تحقیق: الگوی بررسی، تعریف مفاهیم و فنون گردآوری و تحلیل داده‏ها.

7- ارائه یافته ‏ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها

8- خلاصه و نتیجه‏ گیری

9- یادداشت‏ها و پیوست‏ها (در صورت لزوم)

10- فهرست منابع فارسی و انگلیسی

11- خلاصه‏ای از سوابق و علایق آموزشی و پژوهشی نویسنده، نام دانشگاه یا مؤسسه‌ی وابسته، پست الکترونیکی.

12- چکیده‏ انگلیسی همراه با واژه ‏های کلیدی در پایان مقاله.

13- شیوه ارجاع و استناد

 

ارجاع در متن و پایان مقاله

- ارجاع‏های متن مقاله داخل کمان و به این شیوه است: (نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه)؛ مانند (عبادی، 25:1377). شیوه ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز به این صورت خواهد بود: (اسمیت و همکاران، 22:1974).

- در ذکر مشخصات انتشاراتی در فهرست منابع پایان مقاله از شیوه زیر پیروی شود:

الف- کتاب‏ها: چلبی، مسعود (1375). جامعه‏شناسی نظم، تهران، نشر نی.

Turner, J. (1991). The structure of Sociological Theory, 5th edition. Belmont, CA: Wadsworth.

ب- مجلات: ازکیا، مصطفی و فیروزآبادی، سید احمد (1383). "سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل­های تولیدی (مطالعه موردی حوزة آبریز کرخه)"، دوره پنجم، شماره 4، زمستان.

Turner, R. (1978). “The Roleand Person”, American Journal of Sociology 84: 1-23.

ج- مجموعه مقالات: نام خانوادگی تدوین کننده مجموعه ، نام (سال انتشار مجموعه) «عنوان مقاله» عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل انتشار: مؤسسه انتشارات، شماره صفحات مقاله.

د- رسالة تحصیلی: زاهدی، محمدجواد (1377). «توسعه و نابرابری های اجتماعی، توسعه و آثار آن بر نابرابری های اجتماعی در نواحی روستایی ایران (بررسی نمونه ای مناطق روستایی استان قزوین)» رسالة دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

لازم به ذکر است که موارد زیر باید در منابع رعایت شود:

1- اسامی خارجی در متن مقاله، به انگلیسی و به همراه سال میلادی آن در داخل پرانتز نوشته شود. مثال: (نیلسن، 2011: 1) به (Nielsen, 2011: 1) تبدیل شود

 2- به جای اسامی فارسی و سال شمسی در متن مقاله، معادل انگلیسی و سال میلادی آن در داخل پرانتز نوشته شود. مثال: (عبادی، 1380: 23) به (Ebadi, 2001: 23) تبدیل شود.

 3- معادل‌های خارجی اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیر رایج به صورت پانوشت در همان صفحه آورده شود.

 4- منابع فارسی در پایان مقاله باید به صورت انگلیسی آورده شود و نیاز به درج منابع فارسی به زبان فارسی نیست.

مثال:

Razavi, A., Mansouri, A., & Shahi, S. (2018). “A Study of Status of Communication and Information Technology Application at Elementary Smart Schools at Shush City”, Journal of Educational Sciences, 24 (2), 129-150. (Persian)..

 

- در منابع فارسی که تبدیل به انگلیسی می شود قید کلمه (Persian) در انتهای آن منبع لازم است.

 

توجه:

- در جدولها نیز باید عنوانها به انگلیسی و فارسی درج شوند و اعداد به لاتین مانند نمونه:

 

 

جدول 1: نتایج تحلیل پایایی گویه ­ها

Table 1: Results of the reliability analysis of the items

متغیر

ضریب آلفای کرونباخ

Variable

Cronbach’s Coefficient Alpha

مسائل شخصیتی

0/91

امور مالی

083

گذران فراغت

0/87

فرزندپروری

0/73

جهت­گیری مذهبی

0/79

تحریف آرمانی

0/86

ارتباطات

0/75

رضایت جنسی

0/70

صمیمیت

0/90

شور و اشتیاق

0/85

تعهد و تصمیم

0/87