ارائه مدلی علی و معلولی از سیاست‌های استراتژیک در مدیریت بحران آب بر پایه بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

10.22055/qjsd.2022.38276.2497

چکیده

در حال حاضر بحران آب یکی از پیچیده‌ترین مسائل عمومی ‌کشور است که مدیریت آن با اولویت‌های اول نظام تبدیل شده است و مهمترین موضوع در این میان، شناخت اساسی‌ترین سیاست‌های استراتژیک تحت عنوان خط‌مشی کلیدی برای رفع بحران آب، است. اما در این زمینه علیرغم اهمیت آن و تأکید در بیانیه گام دوم انقلاب، خلاء مطالعاتی وجود دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف ارائه مدلی علی و معلولی از سیاست‌های استراتژیک در مدیریت بحران آب انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه آمیخته (کمی ‌ـ کیفی) بوده است که برای تعیین شاخص‌ها در آن به بررسی مبانی نظری و تجربی اقدام شد. شاخص‌های بدست آمده (از روش دلفی فازی) مبتنی بر مصاحبه خبرگان و با استفاه از تکینک دیمتل فازی مورد بررسی قرار گرفتند تا روابط علی و معلولی میان شاخص‌ها یا همان سیاست‌های استراتژیک تعیین گردد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که کاهش وابستگی واردات تجهیزات از خارج از کشور و استفاده از ظرفیت‌های داخلی دارای بیشترین اهمیت در بین تمامی‌ عناصر و مقوله‌هایی بوده و از سویی دیگر نیز به ترتیب: 1- پایش و ارزیابی میزان احصاء وظایف حاکمیتی و اجتناب از تصدی‌گری دولت و 2- ایجاد زیرساخت هوشمند در شبکه تحت پوشش و مدیریت یکپارچه با تأکید بر زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، دارای بالاترین اثرگذاری در مدل مدیریت بحران آب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Causal Model of Strategic Policies in Water Crisis Management Based on The Statement of the Second Phase Of The Revolution

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Vasheghani farahani 1
  • mohammad reza mardani 2
  • ehsan sadeh 2
  • ZEINOLABEDIN AMINISABEGH 2
1 DPhD Student in Management, Department of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Currently, the water crisis is one of the most complex public issues in the country, and its management has become one of the country's top priorities. The most important issue in this situation is recognizing the most basic strategic policies as a key policy to resolve the water crisis. But in this regard, despite its importance and emphasis in the second phase of the revolution, there is a study gap. Therefore, the present study was conducted with the aim of providing a causal model of strategic policies in water crisis management based on the statement of The Second Phase of the Revolution. This research was applied research in terms of purpose and also mixed research (quantitative-qualitative) in terms of research method, in which theoretical and experimental foundations were examined to determine the indicators. This research was of the type of applied research in terms of purpose and also of the type of mixed research (quantitative-qualitative) in terms of research method, in which theoretical and experimental foundations were examined to determine the indicators. The obtained criteria (fuzzy Delphi method) based on expert interviews and using fuzzy Demetel technique was examined to determine the causal relationships between strategic policies. The results show that reducing the dependence of equipment imports from abroad and the use of domestic capacities is the most important among all elements and categories. On the other hand, the following items have the highest impact on the water crisis management model, respectively: 1. Monitoring and evaluating the extent of governance duties and avoiding government ownership; and 2. Creating intelligent infrastructure in the network covered and integrated management with emphasis on hardware and software infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Crisis Management
  • Strategic Policies
  • Policy Making. The Second Phase of the Revolution
Ali, A. M., Shafiee, M. E., & Berglund, E. Z. (2017). “Agent-based modeling to simulate the dynamics of urban water supply: Climate, population growth, and water shortages”, Sustainable Cities and Society, 28, 420-434.
Asadi, M. A.; Khalilian, S; Mousavi, S. H. (2018). “Optimal management in water consumption and cultivation pattern with emphasis on under-irrigation strategy (Case Study: Qazvin Irrigation Network)”, Iranian Journal of Water Resources Research, 14 (5): 1-14. (Persian).
Aviruppola, A. J. M. K. K., & Nianthi, K. R. (2019). Adaptive Policy Responses in Managing Urban Water Crisis in Sri Lanka. In Urban Drought (pp. 311-328). Springer, Singapore.
Azarnivand, A., & Chitsa, N. (2015). “Adaptive policy responses to water shortage mitigation in the arid regions-a systematic approach based on edpsir, dematel and mcda”, Environmental monitoring and assessment, 187(2), 1-15.‏
Baatjies, W. J. (2014). Management of water shortages in a selected municipality in the Eden District, South Africa (Doctoral dissertation, Cape Peninsula University of Technology).
Bai, Y., Bai, X., Lin, L., Huang, J., Fang, H. W., & Cai, K. (2017). “Big data technology in establishment and amendment of water management standard”, Applied Ecology and Environmental Research, 15(3), 263-272.‏
Baulenas, E. (2021). “She’sa Rainbow: Forest and water policy and management integration in Germany”, Spain and Sweden. Land Use Policy, 101, 105182.‏
Ben Hassen, M., Monaco, F., Facchi, A., Romani, M., Valè, G., & Sali, G. (2017). “Economic performance of traditional and modern rice varieties under different water management systems”, Sustainability, 9(3), 347.‏
Bouchrika, A., Chokri, T., & Issaoui, F. (2018). “Sustainable development and economic policy of water in Tunisia application of panel data”, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development (IJSESD), 9(3), 66-79.‏
Carriço, N., Ferreira, B., Barreira, R., Antunes, A., Grueau, C., Mendes, A., & Brito, I. S. (2020). “Data integration for infrastructure asset management in small to medium-sized water utilities”, Water Science and Technology, 82(12), 2737-2744.‏
Chatterji, M., Arlosoroff, S., & Guha, G. (Eds.). (2017). “Conflict management of water resources. Routledge”, Common Market Law Review, 56(3).
Choi, I. C., Shin, H. J., Nguyen, T. T., & Tenhunen, J. (2017). “Water policy reforms in South Korea: A historical review and ongoing challenges for sustainable water governance and management”, Water, 9(9), 717.‏
Choi, J. R., Kim, M. G., Lee, G. B., & Chung, I. M. (2018). “An Study on Development of Water Systems Damage Management Standard Caused by Mt. Baekdu Eruption”, The Journal of Engineering Geology, 28(2), 259-266.‏
Cleaver, F., Whaley, L., & Mwathunga, E. (2021). “Worldviews and the Everyday Politics of Community Water Management”, Water Alternatives, 14(3), 645-663.‏
D’Agostino, D., Borg, M., Hallett, S. H., Sakrabani, R. S., Thompson, A., Papadimitriou, L., & Knox, J. W. (2020). “Multi-stakeholder analysis to improve agricultural water management policy and practice in Malta”, Agricultural Water Management, 229, 105-120.‏
Datta, A., Ullah, H., & Ferdous, Z. (2017). Water management in rice, In Rice production worldwide (pp. 255-277). Springer, Cham.
Del Carpio, M. B., Alpizar, F., & Ferraro, P. J. (2021). “Community-based monitoring to facilitate water management by local institutions in Costa Rica”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 118 (29).‏
Di Baldassarre, G., Wanders, N., AghaKouchak, A., Kuil, L., Rangecroft, S., Veldkamp, T. I., ... & Van Loon, A. F. (2018). “Water shortages worsened by reservoir effects”, Nature Sustainability, 1(11), 617-622.
Duijn, M. (2018). “The value of reflection on the evolving individual and collective practice of public policy innovation in water management: An action science approach”, Journal of Cleaner Production, 171, S34-S44.
Efron, S., Fischbach, J. R., Blum, I., Karimov, R. I., & Moore, M. (2019). “The Public Health Impacts of Gaza's Water Crisis: Analysis and Policy Options”, Rand health quarterly, 8(3).
Ermini, R., Manfreda, S., Fiorentino, M., & Gonzales, W. (2019, January). “Culture, Traditions and Water Consumption of the Wayuu Community (Colombia): Sustainable Water Management Strategies”, In Geophysical Research Abstracts, Vol. 21.‏
Fagundes Hubel, C. (2020). “A nexus in crisis: How Brazil’s push for energy security through sugarcane-based ethanol is affecting its water security”, Journal of Engineering & Construction Management, 1(2), 56-85.‏
Farokhi Zadeh, S., Bagheri, M., & Maleki Toulabi, H. (2021). “Investigation and Evaluation of Urban Water Distribution System in Terms of Passive Defense Using Fuzzy Dematel Technique”, Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly), 11(1), 67-80.‏
Goldberg, E. A. (1998). “Water Management [electronic resource]: Performance and Challenges in OECD Countries/Organisation for Economic Co-operation and Development.‏ Resources”, Conservation and Recycling, 113, 106-115.
González-Gómez, F., García‐Rubio, M. A., Alcalá-Olid, F., & Ortega-Díaz, M. I. (2013). “Outsourcing and efficiency in the management of rural water services”, Water resources management, 27(3), 731-747.‏
Gunawardena, A., White, B., Hailu, A., Wijeratne, E. M. S., & Pandit, R. (2018). “Policy choice and riverine water quality in developing countries: An integrated hydro-economic modelling approach”, Journal of environmental management, 227, 44-54.‏
Hall, J. W., Mortazavi‐Naeini, M., Borgomeo, E., Baker, B., Gavin, H., Gough, M., ... & Richardson, N. (2020). “Risk‐based water resources planning in practice: a blueprint for the water industry in England” Water and Environment Journal, 34(3), 441-454.
He, L., Chen, Y., Kang, Y., Tian, P., & Zhao, H. (2018). “Optimal water resource management for sustainable development of the chemical industrial park under multi-uncertainty and multi-pollutant control”, Environmental Science and Pollution Research, 25(27), 27245-27259.‏
Hearne, J. (2002). “Troublefree water management with outsourcing”, Chemical engineering (New York, NY), 109(13), 64-66.‏
Hossen, M. M., Muhibbullah, M., Hasnat, M. A., & Rahman, M. H. (2016). Water Crisis, Adaptation Practices and Management Strategies in Chittagong Hill Tracts (CHT) Area: A Case Study on Naniarchar Upazila. Young Power in Social Action, 69.
Kaviani Rad, M., and Dalalat, M. (2019). The Relationship between Environmental Security and Crisis Management (Case Study: Flood April 2019), 14th Congress of the Geographical Association of Iran, Tehran. (Persian).
Khadim, F. K., Dokou, Z., Bagtzoglou, A. C., Yang, M., Lijalem, G. A., & Anagnostou, E. (2021). “A numerical framework to advance agricultural water management under hydrological stress conditions in a data scarce environment”, Agricultural Water Management, 254, 106947.‏
Khosravi, M. J., Sabouri Deylami, S., Sadeghian, A., & ShahiriParsa, A. (2018). “Executive Plans for Managing Water Crisis in Tehran”, Journal of River Engineering, 4 (1), 1, 5.
Kuryltsiv, R., Sankowski, E., Kryshenyk, N., Rutkowska, A., Noszczyk, T., & Hernik, J. (2020). “Integration of Surface Water Protection into Land Management in Ukraine: Case Study of the Seret River”, Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 19(2), 101-115.‏
Li, M., Fu, Q., Singh, V. P., Ji, Y., Liu, D., Zhang, C., & Li, T. (2019). “An optimal modelling approach for managing agricultural water-energy-food nexus under uncertainty”, Science of the Total Environment, 651, 1416-1434.
Lu, W., Jixiang, Z., & Yanhong, W. (2019). “An Evaluation of DEMATEL-EVM based Method for the Demonstration Projects of Water Environment Assessment”, Journal of knowledge management.‏ 1 (2): 77-91.
Lubell, M. N., Robins, G., & Wang, P. (2011). “Policy coordination in an ecology of water management games”, Environmental engineering science, 28(7), 43-52.
Ma, X., Zhang, X., Yang, J., Zhuge, W., & Shuai, S. (2021). “Impact of gas diffusion layer spatial variation properties on water management and performance of PEM fuel cells”, Energy Conversion and Management, 227, 113579.‏
Madadi, F., & Vosoughifar, H. (2016). “Sensitivity Analysis of Dynamic Parameters of Pumped Storage Dams, Water Transfer Tunnels Using DEMATEL Method”, Journal of Engineering & Construction Management, 1(2), 30-34.‏
Maila, D., Mathebula, V., Crafford, J., Mulders, J., & Eatwell, K. (2018). “Towards the Development of Economic Policy Instruments for Sustainable Management of Water Resources”, Water Research, 1-109.
Marah, L., O’Donovan, M., Finlayson, K., & Boderg, D. (2004). Institutional and socio-economic review of the use/application of electronic prepayment meter technology in the provision of water supply services to urban and peri-urban areas. Water Research Commission Report.‏
McIntyre-Mills, J., & Wirawan, R. (2019). “Cascading Risks of Climate Change Political and Policy Dynamics of Water Crisis: Consequences of Modernity’and Implications for Transformative Praxis”, in Democracy and Governance for Resourcing the Commons (pp. 415-446). Springer, Cham.
McIntyre-Mills, J., & Wirawan, R. (2019). “Cascading Risks of Climate Change Political and Policy Dynamics of Water Crisis: Consequences of Modernity’and Implications for Transformative Praxis”, In Democracy and Governance for Resourcing the Commons (pp. 415-446). Springer, Cham.
Moggridge, B. J., & Thompson, R. M. (2021). “Cultural value of water and western water management: an Australian indigenous perspective”, Australasian Journal of Water Resources, 1-11.‏
Mousavizade, F., & Shakibazad, M. (2019). “Identifying and ranking CSFs for KM implementation in urban water and sewage companies using ISM-DEMATEL technique”, Journal of knowledge management.‏ 1 (4): 56-88.
Nazif, S., Tavakolifar, H., & Eslamian, S. (2017). Climate change impact on urban water deficit. Handbook of Drought and Water Scarcity: Environmental Impacts and Analysis of Drought and Water Scarcity.
Nieuwenhuis, E., Cuppen, E., Langeveld, J., & de Bruijn, H. (2021). “Towards the integrated management of urban water systems: Conceptualizing integration and its uncertainties”, Journal of Cleaner Production, 280, 124977.‏
Orr, H. G., Ekström, M., Charlton, M. B., Peat, K. L., & Fowler, H. J. (2021). “Using high-resolution climate change information in water management: a decision-makers' perspective”, Philosophical Transactions of the Royal Society A, 379(2195), 20200219.‏
Peña-Arancibia, J. L., Stewart, J. P., & Kirby, J. M. (2021). “Water balance trends in irrigated canal commands and its implications for sustainable water management in Pakistan: Evidence from 1981 to 2012”, Agricultural Water Management, 245, 106648.‏
Peng, X., & Chang, K. (2020, August). “Sustainable Development and Management of Water Resources in the Yangtze River Basin”, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 555, No. 1, p. 012031, IOP Publishing.‏
Philip, L., Rakesh, V. S., Sreesh, P. R., Hemalatha, N. R., & Raghu, C. V. (2013, March). “Electronic water supply management system for educational institutions. in 2013 International Mutli-Conference on Automation”, Computing, Communication, Control and Compressed Sensing (iMac4s), pp. 73-77, IEEE.‏
Prieto, M., Fragkou, M. C., & Calderón, M. (2020). “Water policy and management in Chile, Encyclopedia of water: science”, technology, and society. Wiley-Blackwell, Hoboken, 2-589.‏
Qin, S., Li, B., & Cheng, C. (2017). “Data Management of Water Flow Standard Device Based on LabView”, In Advanced Computational Methods in Energy, Power, Electric Vehicles, and Their Integration, pp. 147-156, Springer, Singapore.‏
Saby, L., Nelson, J. D., Band, L. E., & Goodall, J. L. (2021). “Nonpoint Source Water Quality Trading outcomes: Landscape-scale patterns and integration with watershed management priorities”, Journal of Environmental Management, 294, 112914.‏
Salari, a., & maroosi, A. (2019). Effects of Media and Information and Communication Technology on Water Consumption Optimization Culture.‏
Scholten, T., Hartmann, T., & Spit, T. (2020). “The spatial component of integrative water resources management: differentiating integration of land and water governance”, International Journal of Water Resources Development, 36(5), 800-817.‏
Shedekar, V. S., King, K. W., Fausey, N. R., Islam, K. R., Soboyejo, A. B., Kalcic, M. M., & Brown, L. C. (2021). “Exploring the effectiveness of drainage water management on water budgets and nitrate loss using three evaluation approaches”, Agricultural Water Management, 243, 106501.‏
Sun, Y., Zong, X., Qu, D., Chen, G., A., L., Wang, X., & Sun, Z. (2021). “Water management by hierarchical structures for highly efficient solar water evaporation”, Journal of Materials Chemistry A, 9(11), 7122-7128.‏
Taleshi, M. (2018). Impact of government policy and investment on reducing the effects of water crisis in arid and semi arid regions (Bajestan city of Razavi Khorasan province).
Tójar-Hurtado, J. C., Mena-Rodríguez, E., & Fernández-Jiménez, M. Á. (2017). “Spanish agriculture and water: Educational implications of water culture and consumption from the farmers’ perspective”, Water, 9(12), 964.‏
Tsani, S., Koundouri, P., & Akinsete, E. (2020). “Resource management and sustainable development: A review of the European water policies in accordance with the United Nations’ Sustainable Development Goals”, Environmental Science & Policy, 114, 570-579.‏
Vashghani Farahani H. R., Mardani M, R., Sadeh E., Amini Z. (2021). “Convergence Indices of Water Crisis Management Policies: A Review Study”, Knowledge of crisis prevention and management. 1400; 11 (2): 179-190. (Persian).
Wang, H., Mei, C., Liu, J., & Shao, W. (2018). “A new strategy for integrated urban water management in China: Sponge city”, Science China Technological Sciences, 61(3), 317-329.
Weiming, X., & Feixin, W. (2012). “Practice of outsourcing IT service in water information management in Shanghai”, China Water Resources, (5), 20.‏
Wenguang, L. (1994). “The Soil and Water Conservation and Economic Benefit Analysis of Till-less, Ridge and Covering Culture Tecnique”, Bulletin of Soil and Water Conservation, 3.‏ 42-53.
White, J. C., Fornaroli, R., Hill, M. J., Hannah, D. M., House, A., Colley, I., ... & Wood, P. J. (2021). “Long-term river invertebrate community responses to groundwater and surface water management operations”, Water Research, 189, 116651.‏
Yerema, C. T., Wakamatsu, M., Islam, M., Hiroki, F., Managi, S., & Zhang, B. (2020). “Differences in Water Policy Efficacy across South African Water Management Areas”, Ecological Economics, 175, 106707.‏