ارائه مدلی علی و معلولی از سیاست‌های استراتژیک در مدیریت بحران آب بر پایه بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

10.22055/qjsd.2022.38276.2497

چکیده

در حال حاضر بحران آب یکی از پیچیده‌ترین مسائل عمومی کشور است که مدیریت آن با اولویت‌های اول نظام تبدیل شده است و مهمترین موضوع در این میان، شناخت اساسی‌ترین سیاست‌های استراتژیک تحت عنوان خط‌مشی کلیدی برای رفع بحران آب، است. اما در این زمینه علیرغم اهمیت آن و تأکید در بیانیه گام دوم انقلاب، خلاء مطالعاتی وجود دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف ارائه مدلی علی و معلولی از سیاست‌های استراتژیک در مدیریت بحران آب انجام شد. این پژوهش از نوع کاربردی و به شیوه آمیخته (کمی ـ کیفی) بوده است که برای تعیین شاخص‌ها در آن به بررسی مبانی نظری و تجربی اقدام شد. شاخص‌های بدست آمده (از روش دلفی فازی) مبتنی بر مصاحبه خبرگان و با استفاه از تکینک دیمتل فازی مورد بررسی قرار گرفتند تا روابط علی و معلولی میان شاخص‌ها یا همان سیاست‌های استراتژیک تعیین گردد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که کاهش وابستگی واردات تجهیزات از خارج از کشور و استفاده از ظرفیت‌های داخلی دارای بیشترین اهمیت در بین تمامی عناصر و مقوله‌هایی بوده و از سویی دیگر نیز به ترتیب: 1- پایش و ارزیابی میزان احصاء وظایف حاکمیتی و اجتناب از تصدی‌گری دولت و 2- ایجاد زیرساخت هوشمند در شبکه تحت پوشش و مدیریت یکپارچه با تأکید بر زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، دارای بالاترین اثرگذاری در مدل مدیریت بحران آب هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Causal Model of Strategic Policies in Water Crisis Management Based on The Statement of the Second Phase Of The Revolution

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Vasheghani farahani 1
  • mohammad reza mardani 2
  • ehsan sadeh 2
  • ZEINOLABEDIN AMINISABEGH 2
1 DPhD Student in Management, Department of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Currently, the water crisis is one of the most complex public issues in the country, and its management has become one of the country's top priorities. The most important issue in this situation is recognizing the most basic strategic policies as a key policy to resolve the water crisis. But in this regard, despite its importance and emphasis in the second phase of the revolution, there is a study gap. Therefore, the present study was conducted with the aim of providing a causal model of strategic policies in water crisis management based on the statement of The Second Phase of the Revolution. This research was applied research in terms of purpose and also mixed research (quantitative-qualitative) in terms of research method, in which theoretical and experimental foundations were examined to determine the indicators. This research was of the type of applied research in terms of purpose and also of the type of mixed research (quantitative-qualitative) in terms of research method, in which theoretical and experimental foundations were examined to determine the indicators. The obtained criteria (fuzzy Delphi method) based on expert interviews and using fuzzy Demetel technique were examined to determine the causal relationships between strategic policies. The results show that reducing the dependence of equipment imports from abroad and the use of domestic capacities is the most important among all elements and categories. On the other hand, the following items have the highest impact on the water crisis management model, respectively:  (1) Monitoring and evaluating the extent of governance duties and avoiding government ownership; and (2) Creating intelligent infrastructure in the network covered and integrated management with emphasis on hardware and software infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Crisis Management
  • Strategic Policies
  • Policy Making. The Second Phase of the Revolution