دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، خرداد 1395، صفحه 1-225 (دوره 10، شماره 3، بهار 1395) 

مقاله پژوهشی

سبک زندگی و مصرف فرهنگی: با تأکید بر مطالعه آزاد در شهر اهواز

صفحه 7-28

10.22055/qjsd.2016.12197

عبدالرضا نواح؛ عبدالله فاضلی؛ محمدصادق رجایی؛ فاطمه مقتدایی