سنجش جامعه‌شناختی نابهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان (مورد مطالعه: شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب قم

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

        فرض پژوهش حاضر این است که پایبندی به باورهای مذهبی، ارتباط صمیمی با اعضای خانواده و گروه‌های دوستی می‌توانند بر نابهنجاری‌های رفتاری نوجوانان تأثیرگذار باشند. جهت بررسی این فرض، داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب نمونه‌ای 385 نفری از دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شیراز بدست آمد و روش نمونه‌گیری، تصادفی چند مرحله‌ای بوده است. یافته‌ها نشان‌ می­دهد که با افزایش یافتن پایبندی‌های مذهبی و ارتباط صمیمی با اعضای خانواده، از میزان نابهنجاری‌های رفتاری دانش‌آموزان کاسته شده است؛ همچنین نتایج نشان‌دهنده‌ی میزان بالاتر نابهنجاری‌های رفتاری در میان دانش‌آموزانی است که ارتباط بیشتری با افراد هنجارشکن دارند؛ نتایج رگرسیونی نشان می‌دهد که پایبندی‌های مذهبی و ارتباط با گروه‌های دوستی به ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته داشته‌اند وارد معادله شده و در مجموع 49 درصد از واریانس متغیر وابسته را توضیح داده‌اند (49/0=2R).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Assessment of the Behavioral Abnormalities of Students (Case Study: Shiraz City)

نویسندگان [English]

  • mohammadtaghi iman 1
  • leyla bahmani 2
  • maryam sadat delavar 3
چکیده [English]

The assumption of the present paper is that loyalty to the religious beliefs, intimate relationships with family members and friendship groups can be influential on behavioral abnormalities among the teenagers. To study that assumption, the required data was gathered through the survey and using questionnaires and choosing a sample of 385 girls from among the high school students; the sampling method was the multistage random. The findings show that the increase of religious commitments and intimate relationships with family members would reduce the behavioral abnormalities of students; it also affirms the high rate of behavioral abnormalities in students who have more relationships with people who break the norms; the regression results suggest that the religious commitments and relationships with friendship groups would enter the equation in order of their importance in determining the dependent variable and they can describe about 49 percent of the variance of the dependent variable (R2 = 49%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Abnormality
  • Religious Commitment
  • Intimate Relationships with Family Members
  • Friendship Groups