سبک زندگی و مصرف فرهنگی: با تأکید بر مطالعه آزاد در شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج و کارمند نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

4 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و کارمند بنیاد شهید دزفول

چکیده

هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انواع سرمایه بر سبک زندگی و همچنین تأثیر سبک زندگی بر مطالعه­ی آزاد در بین شهروندان شهر اهواز است. جامعه­ی آماری این پژوهش، کلیه­ی ساکنان 15 سال به بالا در شهر اهواز است که از بین آنها 400 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایش است و داده­ها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده‌اند. برای آزمون فرضیه­ها از همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج توصیفی تحقیق نشان می‌دهد که میزان مطالعه در بین جامعه­ی مورد بررسی در حد پایینی قرار دارد، به نحوی که حدود 40 درصد افراد در طول هفته، فاقد مطالعه­ی آزاد هستند یا کمتر از 1 ساعت مطالعه می‌کنند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سبک زندگی بر میزان مطالعه اثر مثبت و معنادار دارد؛ همچنین سرمایه­ی فرهنگی، سرمایه­ی اقتصادی و سرمایه­ی اجتماعی بر سبک زندگی اثر مثبت و معنادار دارند و در مجموع این سه نوع سرمایه به­عنوان متغیرهای مستقل 7/42 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Lifestyle on Free Study among Citizens of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • abdolreza navah 1
  • abdollah fazeli 2
  • mohammadsadegh rajaei 3
  • fatemeh moghtadaei 4
1
2
3
4
چکیده [English]

 
The aim of this study is to investigate the effect of forms of capital (cultural capital, social capital, economic capital) and lifestyle on reading in Ahwaz city. The population of this research is all resident of Ahwaz city aged above 15 years that among them 400 people selected randomly. The method of this research is survey and data were collected questionnaire. Data were analyzed by SPSS software. For test of hypothesies regression and Pearson correlation is applied. Findings indicate that level of reading is low among respondants and 40 percent have no reading or lower than 1 hour in week and lower than 10 percent have above 10 hour reading in week. Results of regression analysis showed a significant positive effect of cultural capital, social capital and economic capital on reading. In other words, increase in individual’s level of capitals (in its three dimensions). Modern Lifestyle has significant positive effect on reading. 42/7 percent of reading variance explained by independent variables. Today, cultural product consumption particularly books is an index indicating the level of cultural development in different countries. Hence, investigation of factors that affect this phenomenon is of importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural capital
  • social capital
  • Economic capital
  • reading
  • Lifestyle