دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 1-223 (دوره 10، شماره 1، پاییز 1394) 
5. عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد

صفحه 127-156

10.22055/qjsd.2015.11939

اکبر زارع شاه آبادی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ حامد سیارخلج


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395
دوره 10، شماره 3، بهار 1395
دوره 10، شماره 2، زمستان 2015
دوره 10، شماره 1، پاییز 1394