دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 1-223 (دوره 10، شماره 1، پاییز 1394) 
5. عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد

صفحه 127-156

10.22055/qjsd.2015.11939

اکبر زارع شاه آبادی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ حامد سیارخلج