بررسی عواطف اجتماعی منفی ایرانیان نسبت به مهاجرین افغانستانی (مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

2 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش از منظر جامعه‌شناسی عواطف، جهت‌گیری عاطفی ایرانیان نسبت به مهاجرین افغانستانی را به صورت علمی سنجیده است. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی عواطف اجتماعی منفی ایرانیان نسبت به افغانستانی‌های مقیم شهر شیراز بوده است. در این مسیر بر اساس چارچوب نظری، قضایا و فرضیه‌های تحقیق شکل گرفت و 390 نفر از شهروندان شهر شیراز با استفاده از روش پیمایش، به شیوه­ی نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان دادند که با افزایش سن، سطح تحصیلات، هویت / ارزش‌های جهانی، هویت / ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی، آگاهی و مراوده با افغانستانی‌ها از عاطفه­ی اجتماعی منفی شهروندان کاسته می‌شود. از سوی دیگر با افزایش هویت / ارزش‌های محلی، عاطفه­ی اجتماعی منفی شهروندان افزایش می‌یابد. نتایج رگرسیون چند‌گانه به شیوه­ی گام به گام نیز نشان می‌دهد که در مجموع پنج متغیر مراوده با افغانستانی‌ها، تحصیلات، هویت / ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی، هویت / ارزش‌های محلی و هویت / ارزش‌های جهانی 9/31 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Iranian Negative Social Emotions' Towards Afghan Refugees (Case study: Shirazi Citizens)

نویسندگان [English]

  • ali rouhani 1
  • habib ahmadi 2
  • mohammad taghi iman 2
  • ali goli 3
چکیده [English]

This study has been measured Iranian emotional orientation towards Afghans from sociology of emotion perspective. Therefore the main purpose of this research is studying Iranian negative social emotions' towards Afghan refugees in Shiraz. In this way, based on theoretical framework, propositions and hypothesis of study have been shaped and 390 Shirazi citizens have been interviewed by survey method and multistage cluster random sampling. The result have been shown that by increment of age, education level, identity/global values, identity/Islamic-Iranian values, awareness and interaction with Afghans, the level of negative social emotions will decrease. On the other hand, by increment of identity/local values, negative social emotions will increase. The results of multivariate step by step regression have shown that five variables of interaction with Afghans, education, identity/Islamic-Iranian values, identity/local values and identity/global values have explained 31.9 percent of variations of dependent variable in total.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology of Emotion
  • Negative Social Emotion
  • Afghan Refugees
  • Interaction with Afghan Refugees