تبیین ایده‌پردازی خودکشی از دیدگاه نظریه فشار عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده

امروزه خودکشی از جدی­ترین و پرخطرترین آسیب­های اجتماعی است که شاهد روند رو به رشد آن در میان نوجوانان و جوانان هستیم. با افزایش میزان این آسیب در میان قشر جوان جامعه ضرورت پژوهش و راهکارهای جدی جهت پیشگیری از آن بطور جدی احساس می­شود. بر این اساس، هدف اصلی از تحقیق حاضر تبیین ایده­پردازی خودکشی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بوده است. به همین منظور، از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسش­نامه برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت تحقیق پژوهش حاضر را کلیه­ی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران تشکیل داده­اند که در مجموع تعداد 438 نفر از این دانشجویان به روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی متناسب انتخاب شدند. یافته­های تحقیق بیانگر آن است که بین دختران و پسران در ایده­پردازی خودکشی تفاوت معناداری وجود دارد و پسران نسبت به دختران میزان بیشتری از          ایداه­پردازی خودکشی را در زندگی خود تجربه کرده­اند؛ همچنین حذف محرک مثبت، حضور محرک منفی، حالات عاطفی منفی و رفتارهای انحرافی با متغیر وابسته (ایده­پردازی خودکشی) رابطه­ی مثبت و معناداری داشته­اند. نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه نیز نشان می­دهد که متغیرهای حالات عاطفی منفی و حذف محرک مثبت به ترتیب از بیشترین و کمترین قدرت پیش­بینی کننده­گی ایده­پردازی خودکشی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Suicide Ideation: Application of General Strain Theory

نویسندگان [English]

  • akbar aliverdinia 1
  • neda yousefi 2
چکیده [English]

Today, suicide is the most serious and the most dangerous social damage that we are witnessing a growing trend among teenagers and young adults. With increase rate this injury among young people society Necessity serious research and strategies to prevent it seriously will feel. The main objective of this study is a sociological explanation suicide ideation among students of Mazandaran University. Research method is survey and cross-sectional. The population consists of all girl and boy students (9940) Mazandaran University who were studying in school (academic) year of 2012-2013. A total of 438 subjects selected by random stratified sampling proportional. Research findings suggest that there were significant differences between girls and boys in ideation suicide. Also, removal of positive stimulus, the presence of negative stimuli, negative emotional states and deviant behaviors to the dependent variable (suicide ideation) there are direct and significant relationship. Multiple regression analysis results also show that Negative emotional states variable (beta coefficient=0/479) and removal of positive stimulus (beta coefficient=0/079) respectively are the strongest and lowest predictors of suicide ideation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide Ideation
  • Removal of Positive Stimulus
  • the Presentation of Negative Stimuli
  • Negative Emotional States