عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

2 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

چکیده

تولید نیروی محرکه­ی اقتصاد هر کشوری است و باعث رشد و شکوفایی و توسعه­ی کشور می­شود. بخش تعاون بعنوان یکی از بخش­های سه­گانه­ی اقتصاد کشور بر اساس اصل 44 قانون اساسی است. هدف کلی پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مرتبط با موفقیت    تعاونی­های تولیدی شهر یزد است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه­ی آماری تحقیق را همه­ی اعضای    تعاونی­های تولیدی فعّال شهر یزد تشکیل می­دادند که 196 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران بعنوان حجم نمونه تعیین شدند. برای گردآوری داده­ها در تحقیق حاضر از پرسشنامه­ی محقق ساخته استفاده شده است. اعتبار آن از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه­گیری شد. یافته­های تحقیق نشان داد که میزان موفقیت تعاونی­های تولیدی بالاتر از متوسط بوده است. بین تحصیلات، مشارکت، آموزش و سرمایه­ی فرهنگی با موفقیت تعاونی­های تولیدی رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره، متغیرهای مشارکت، تحصیلات، آموزش و سرمایه­ی فرهنگی در مجموع توانستند 39 درصد از تغییرات موفقیت تعاونی­های تولیدی را تبیین کنند. متغیر تحصیلات بیشترین اثر را بر روی موفقیت تعاونی­های تولیدی داشته است؛ موفقیت تعاونی­های تولیدی به عوامل متعددی وابسته است و بررسی آنها نیازمند اتخاذ رویکرد چندوجهی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Socio – Cultural Factors Related With Soccess of Productive Cooperatives in Yazd

نویسندگان [English]

  • akbar zare shahabadi 1
  • masoud hajizadehmeymandi 2
  • hamed sayarkhalaj 3
چکیده [English]

Driving force of economic growth and prosperity of any nation and the country.Cooperative sector is one of the three main sectors of our economy, according to Principle 44 of the constitution. The overall objective of this project is to study the factors affecting the success of the productive cooperatives of Yazd. Method: The study of application and survey methods. The study population include all members of active productive cooperatives in Yazd, where 196 of them were determined using Cochran's formula as the sample size. Data collected in this survey Investigated questionaire is used. Validity and reliability of the face and was confirmed using Cronbach's alpha. Results: The results showed that OG production cooperatives city of Yazd have successfully are above middle. The positive and significant relationship between education, participation, learning and cultural capital with success of productive cooperatives. Multivariable regression analysis revealed that participation variables, education, training and cultural capital in total 39% of the variation can explain the success of productive cooperatives. Success of productive cooperatives assess their dependent on several factors requires a multifaceted approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • Productive Cooperatives
  • Cultural capital
  • Participation
  • Success