دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، اسفند 1394، صفحه 1-188 (دوره 10، شماره 2، زمستان 2015) 
بررسی رابطه ارتباطات علمی با خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان

صفحه 79-100

10.22055/qjsd.2016.11945

عبدالرضا باقری بنجار؛ نرگس مصلحی جنابیان؛ بانو بیگی ملگ آبادی؛ میثم محمدی