دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، زمستان 1394، صفحه 1-188 (دوره 10، شماره 2، زمستان 2015) 
4. بررسی رابطه ارتباطات علمی با خوداثربخشی دانشگاهی دانشجویان

صفحه 79-100

10.22055/qjsd.2016.11945

عبدالرضا باقری بنجار؛ نرگس مصلحی جنابیان؛ بانو بیگی ملگ آبادی؛ میثم محمدی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395
دوره 10، شماره 3، بهار 1395
دوره 10، شماره 2، زمستان 2015
دوره 10، شماره 1، پاییز 1394