بررسی رابطه سبک زندگی سلامت محور با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه­ی سبک زندگی با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش بود. در این پژوهش که به روش پیمایش انجام شد، 380 نفر از ساکنان شهر تالش با استفاده از شیوه­ی نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب (PPS) انتخاب و با کمک ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها، مقیاس سبک زندگی سلامت محور و سلامت اجتماعی کییز بود. اعتبار ابزار به شیوه­ی محتوایی محرز شد و بالا بودن ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها، حکایت از مطلوبیت پایایی ابزار پژوهش داشت. نتایح نشان داد میانگین سبک زندگی سلامت محور و نیز سلامت اجتماعی بطور معنی‌داری در بین مردان بیشتر از زنان و در بین افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد بود (05/0 >P). بین سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن و سلامت اجتماعی رابطه­ی مستقیم و معنی‌داری وجود داشت. بعبارت دیگر هر چه میزان سبک زندگی سلامت محور افراد بیشتر باشد، سلامت اجتماعی آنان نیز بالاتر خواهد بود. بر اساس نتایج پژوهش، تقویت و گسترش سبک زندگی سلامت محور در جامعه به افزایش سلامت اجتماعی منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship between Lifestyle and Social Health among People of Talesh City

نویسندگان [English]

  • mehraban parsamehr 1
  • seyed pouya rasoulinezhad 2
چکیده [English]

 
The present study aims to examine the relationship between Lifestyle and Socila well-bing among people of Talesh city. In this research which done with Survey, 380 cases of residents of Talesh city selected by using Probability Proportional to Size (PPS) sampling and investigated by Questionnaire. Tool of data collection was Health-oriented lifestyle questionnairs (HPLPII) and Keyes Social well-being questionnairs (1998). Validity of tool found by Content validity and high of Cronbachs Coefficient Alpha was stating of utility of stability of research tool. Results showed that the average of Health-oriented lifestyle as well as Social well-being was among men more than women and among married more than singles (P >0/05). Also there is a meaningful and positive relationship between health oriented lifestyle and its dimensions and social well-bing. In other hand, with the increase in the level of health oriented lifestyle of Individuals, there is the hope of increasing the degree of their social well-being. According to results of research, Reinforcement and Spread of health oriented lifestyle in society bring social well-bing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Oriented Lifestyle
  • Social Well-Bing
  • Social Participation
  • Social Adaptation
  • Talesh