دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، تابستان 1395، صفحه 1-208 (دوره 10، شماره 4، تابستان 1395) 

مقاله پژوهشی

1. بررسی جامعه‌شناختی گونه‌شناسی خانواده و فرزندمداری در شهر تهران

صفحه 7-32

10.22055/qjsd.2016.12375

سهیلا ناصری؛ باقر ساروخانی؛ فریدون وحیدا؛ شاپور بهیان


3. بررسی اثر عامل جهانی‌شدن بر دگرگونی الگوی تغذیه

صفحه 59-76

10.22055/qjsd.2016.12378

معصومه باقری؛ کریم رضادوست؛ محمود آوینی؛ الهه موالی زاده


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 10، شماره 4، تابستان 1395
دوره 10، شماره 3، بهار 1395
دوره 10، شماره 2، زمستان 2015
دوره 10، شماره 1، پاییز 1394