دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، شهریور 1395، صفحه 1-208 (دوره 10، شماره 4، تابستان 1395) 

مقاله پژوهشی

بررسی جامعه‌شناختی گونه‌شناسی خانواده و فرزندمداری در شهر تهران

صفحه 7-32

10.22055/qjsd.2016.12375

سهیلا ناصری؛ باقر ساروخانی؛ فریدون وحیدا؛ شاپور بهیان


بررسی اثر عامل جهانی‌شدن بر دگرگونی الگوی تغذیه

صفحه 59-76

10.22055/qjsd.2016.12378

معصومه باقری؛ کریم رضادوست؛ محمود آوینی؛ الهه موالی زاده