بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی مؤثر بر گرایش به جنبش‌های نوپدید دینی (مطالعه موردی: دو جنبش اکنکار و ایلیا رام‌الله)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اگر چه دین همیشه در اجتماع نقش انسجام­بخشی بر عهده داشته و موجب همگرایی گروه­ها و آحاد جامعه شده است، اما فرقه‌سازی­های جدید موجب بوجود آمدن شکاف­های مذهبی در جامعه و نیز تعمیق و تشدید شکاف­های اجتماعی می­شود. هدف از پژوهش حاضر «بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی مؤثر بر گرایش به جنبش­های نوپدید دینی » است. از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی بوده و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه­ی آماری شامل پیروان و گروندگان فعال به جنبش­های نوپدید دینی در سطح شهر تهران، است. گروه هدف پژوهش حاضر از میان طرفدران دو جنبش "اکنکار و ایلیا رام­الله" انتخاب شد که بعنوان گروه تجربی محسوب می­شوند که در مجموع این گروه به تعداد 44225 نفر است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400 نفر محاسبه شد. ابزار سنجش و اندازه­گیری در تحقیق حاضر پرسشنامه بوده که جهت بررسی رابطه­ها از ضرایب همبستگی پیرسون و جهت تبیین شدت تأثیر متغیرها، از آزمون رگرسیون تک و چند متغیره و نیز تحلیل مسیر استفاده گردید. خلاصه نتایج پژوهش مبین این نکته است که بین تغییر الگوی مرجع، هژمونیک شدن نظام سیاسی و گرایش به جنبش­های نوپدید دینی رابطه معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the Social and Political Factors Affecting the Trend of New Religious Movements (Case Study: Two Movements Eckankar and Elijah Ramallah)

نویسندگان [English]

  • jafar hezarjaribi 1
  • hassan farahani 2
چکیده [English]

Although religion has always played a part in the community cohesion and contributes to the convergence of groups and individuals, but the new cult of religious causes divisions in the community as well as deepening and intensification of social fissures. The aim of this study was to investigate the social and political factors affecting the trend in new religious movements. The procedure, cross-correlation and the target application. The population consisted of followers and converts the new religious movements in the city of Tehran. The target group of this study is among the supporters of the two movements "Eckankar and Elijah Ramallah" was chosen as the experimental group considered that the group's total number of 44225 people, the sample size was calculated based on a sample of 400 people. Instruments measure in this study was a questionnaire designed to assess the relationship of Pearson correlation coefficients and variables to explain the impact of single and multi-variable regression analysis and path analysis were used. Summary results of the study suggest that the changing pattern of reference, the hegemonic political system and orientation of new religious movements is a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Religious Movements
  • Confidence
  • Political Legitimacy
  • Identity Strength
  • Reference Pattern