سواد رسانه‌ای و مصرف‌گرایی (مطالعه موردی: زنان ساکن شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی و رئیس گروه پژوهشی جامعه‌شناختی مطالعات شهری ـ روستایی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در عصری که فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی مرزهای ملی را درنوردیده، به مؤثرترین ابزار هدایت اندیشه­ها بدل شده و قرار گرفتن در معرض انواع رسانه­ها بصورت بخشی طبیعی و اجتناب­ناپذیر از زندگی انسان درآمده است، چگونگی مواجهه با پیام­های رسانه­ای اهمیتی صد می­یابد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی بین سواد رسانه­ای و مصرف­گرایی است. بدین جهت، داده­های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب نمونه­ای 410 نفری از زنان 29-18 ساله­ی ساکن شیراز بدست آمد. روش نمونه­گیری، خوشه­های چند مرحله­ای بوده و جهت تجزیه و تحلیل روابط از نظریه­ی سرمایه­ی فرهنگی بوردیو استفاده شده است. همچنین جهت تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها روش­های آماری آزمونF ، آزمون T، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفته است. یافته­ها نشان­دهنده­ی وجود رابطه­ی معنی­دار بین هر 6 متغیر مستقل در نظر گرفته شده در این پژوهش یعنی سواد رسانه­ای، تحصیلات، سن، اشتغال، طبقه­ی اجتماعی و وضعیت تأهل با متغیر وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Media Literacy and Consumption (Case Study: Of Shiraz's Women)

نویسندگان [English]

  • leyla bahmani 1
  • daryoush boustani 2
چکیده [English]

In the era where the communicative and informative technologies go beyond the national borders, and are becoming the most influential tool in directing the thoughts, being exposed to the types of media is a natural and inevitable part of the human being's life, so the way of facing the broadcasting messages is of more importance .The present study is based on the theory that unconscious dealing with the presented issues of the media- especially the ads-can increase the consumption inclination. For analyzing the above assumption, the required data was gathered by the survey methodology and questionnaire tool and by selecting a sample consisted of 410 young women of 18-29 years old inhabited in Shiraz. The sampling method was multistage random and random and the analysis was based on publishing innovation theory. For analyzing the data and testing the theories, the statistical methods of F-test, T-test, multivariable regression and path analysis were used. The findings show a meaningful relationship of the whole six independent variables of the study, media literacy, education, age, employment, social status, and marital status with the dependent variable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Media Literacy
  • Consumption
  • women