همگرایی و واگرایی هویت‌های ملی، مذهبی و جهانی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی و رئیس گروه پژوهشی جامعه‌شناختی مطالعات شهری ـ روستایی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

این پژوهش کمی، به بررسی رابطه­ی بین هویت­های ملی، مذهبی و هویت جهانی پرداخته است. جامعه­ی آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان است. حجم نمونه 380 نفر برآورد گردید که با توجه به ماهیت طبقه­ای جامعه­ی آماری، با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای، نمونه­ها انتخاب شدند. داده­ها به کمک پرسشنامه جمع­آوری گردید. روایی و اعتبار به کمک آلفای کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید و همچنین برای آزمون اعتبار مدل پژوهش از نرم­افزار آموس استفاده بعمل آمد. تحلیل یافته­ها نشان داد که هویت مذهبی در بعد اعتقادی و هویت ملی در بعد رفتاری، رابطه­ی مثبتِ معنی­داری با هویت جهانی دارند. از طرف دیگر هویت مذهبی در بعد مناسکی با هویت جهانی رابطه­ی منفی معناداری دارد. متغیرهای دیگر از قبیل میزان استفاده از تلویزیون­های ماهواره­ای و مصرف فرهنگی نیز رابطه­ی مثبتی با هویت جهانی دارند. بطور کلی می­توان این­گونه نتیجه­گیری کرد که رابطه­ی هویت­های محلی (مذهبی و ملی) با هویت جهانی در برخی ابعاد از نوع همگرایی و در برخی ابعاد از نوع واگرایی است. به تعبیر دیگر ما شاهد نوعی خاص­گرایی و عام­گرایی هستیم که دو روی سکه­ی جهانی­شدن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Convergence and Divergence of National, Religious and Global Identities (Case Study: of Students of Shahid Bahonar University of Kerman)

نویسندگان [English]

  • sina aminizadeh 1
  • daryoush boustani 2
چکیده [English]

This quantitative study, has investigated relationship between national and religious identities (as independent variables) and global identity (as dependent variable). Statistical population of this study consists students of Shahid Bahonar University of Kerman. Sample size estimated 380 students which were selected via stratified random sampling based on the stratified identity of the statistical population. Data were collected by questionnaire. Reliability and validity achieved by Alpha Cronbach method. Also Amoss software was used to validation of the research model. Data analysis indicated that religious identity, in faithfulness aspect, and national identity, in behavior aspect, have significant positive relationship with the global identity. On the other hand, religious identity in ceremonial aspect has negative significant relationship with global identity.  Other variables such as cultural consumption and using satellite TV have significant positive relationship with global identity. By and large it can be concluded that nature of the relationship between local identities (national and religious) and global one is that of convergence in some aspects and divergence in others. In other words we are considering a type of particularism and universality which are the two sides of the globalization coin.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global Identity
  • National Identity
  • Religious Identity
  • Globalization
  • Cultural Consumption