پیامدهای رویکرد محله‌محوری شهر تهران با نشانگرهای سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

در راستای استقرار مدیریت مطلوب شهری، طرح محله­محوری با هدف تمرکززدایی، افزایش بهره­وری، تکریم مردم و رضایتمندی شهروندان، افزایش خدمات و همچنین توسعه­ی مشارکت شهروندان از ابتدای سال 1387 آغاز گردیده است. این پژوهش با هدف شناخت تأثیر مدیریت محله در میزان سرمایه­ی اجتماعی شهروندان شهر تهران (منطقه­ی 4) انجام شده است. مطالعه به صورت پیمایشی و توسط ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه­ی آماری، شهروندان بالای 15 سال و ساکن در محلات (20 محله) منطقه­ی 4 شهر تهران می­باشند که در مجموع بالغ بر (1057000) نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران برابر با 384 نفر محاسبه شده است. شیوه­ی نمونه­گیری به صورت تصادفی ساده بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از نرم­افزار لیزرل استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین متغیر مدیریت محله و مؤلفه­های سرمایه­ی اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت، انسجام، پیوندهای اجتماعی غیر رسمی، تعلق اجتماعی) رابطه­ی معنادار و مستقیمی وجود دارد. متغیر اعتماد اجتماعی با ضریب همبستگی برابر با (368/0=r) دارای بیشترین رابطه و متغیر تعلق اجتماعی با ضریب همبستگی برابر با (289/0=r) دارای کمترین رابطه با متغیر محله­محوری (مدیریت محلی) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of the Central Neighborhoods of Tehran's Approach to Indicators of Social Capital

نویسندگان [English]

  • ali fallahi 1
  • fereydoun ramezani 2
  • habib aghabakhshi 3
چکیده [English]

 
In order to establish optimal management of urban, neighborhood-oriented plan aimed at decentralization, increase productivity, respecting people and the citizens' satisfaction, increase services as well as the development of citizen participation since the beginning of 2008 has begun. This study aims to determine the impact of neighborhood management in the social capital of Tehran citizens (area 4) is done. Study a survey was conducted by questionnaire. The population of citizens over 15 years old and living in neighborhoods (20 districts) Region 4 in Tehran (2013), an important loss which in total amounted to (1057000) persons using a sample of 384 is calculated. Sampling was random LISREL software for data analysis are also used the results show that the variable component of neighborhood management and social capital (social trust, participation, solidarity, social cohesion, informal, social belonging) there was a significant relationship. Social trust has the highest regard, and social belonging variable has the lowest variable relationship with the central neighborhood (local administration).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhoods
  • Central Neighborhood
  • Management Neighborhood
  • social capital
  • Citizen Participatio