بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارای سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه‌شناسی و برنامه‎ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش علوم سیاسی دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

سرمایه­ی اجتماعی با محوریت اعتماد و شبکه­های اجتماعی و مدارای سیاسی از پیش­شرط­های مهم برای انسجام­بخشی و همبستگی اجتماعی و نیز دموکراسی هستند. هدف در این پژوهش، بررسی رابطه­ی سرمایه­ی اجتماعی با مدارای سیاسی دانشجویان بود. در این مطالعه از نظریه­ی رابرت پاتنام برای طرح گویه­ها یا سنجه­های متغیر سرمایه­ی اجتماعی و از نظریه­ی کینگ برای متغیر مدارای سیاسی استفاده شد. این تحقیق با روش پیمایشی انجام شده است که حجم نمونه، 390 نفر از بین دانشجویان همه­ی مقاطع تحصیلی دانشگاه شیراز بعنوان جامعه­ی آماری بود. یافته­های تحقیق نشان می­دهند که 2/19 درصد از کل دانشجویان دارای مدارای سیاسی در سطح پایین، 3/61 درصد مدارای سیاسی متوسط و 5/19 درصد دارای مدارای سیاسی بالا هستند. متغیرهای مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعی، تعهد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، میزان مصرف رسانه­ای، فرایض مذهبی، عضویت در تشکل­ها، سن و مقطع تحصیلی با مدارای سیاسی  رابطه­ی معنادار داشتند ولی در ارتباط با متغیرهای وضعیت تأهل، دانشکده­ی محل تحصیل، قومیت، محل سکونت، محل تولد و جنسیت با مدارای سیاسی رابطه­ی معناداری دیده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، تعامل اجتماعی، محل تولد، اعتماد اجتماعی، محل سکونت، مصرف رسانه و جنسیت در معادله وارد شدند و در مجموع 24 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Social Capital and Political Tolerance (Case Study: Shiraz University)

نویسندگان [English]

  • jahangir jahangiri 1
  • khalilallah sardarnia 2
  • ghasem alizadeh 3
چکیده [English]

Social capital with emphasis on trust and social networks is one of the important prerequisites for social integration and democracy. The purpose of this study is investigating the relationship between social capital and political tolerance. In this study, theory of social capital from Putnam was used for variable of social capital and King’s theory for political tolerance as a theoretical framework. In this research, survey method was used. This study has been done upon 390 of college students. The results show 19.2 percent of students with low level of political tolerance, 61.3 percent with average political tolerance and 19.5 percent with high level of political tolerance. Variables such as social participation, social interaction, social commitment, social awareness, social trust, media consumption, religious practice, age and level of education had significant relationship with political tolerance. However, marital status, educating university, ethnicity, residence, place of birth, parents' education, gender and employment status had no significant relationship with political tolerance. The results of stepwise regression in the multivariate regression showed the variables such as community involvement, social awareness, social interaction, place of birth, social trust, place of residence, gender and media consumption explained 24 percent of the variance in the dependent variable. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiraz University
  • Political Tolerance
  • social capital
  • Social Trust