دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 1-255 (دوره 8 شماره 3 بهار 93) 

مقاله پژوهشی

کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی

صفحه 1-26

صمد کلانتری؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی


ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی پروژه احداث سد کارون 3 شهرستان ایذه

صفحه 27-52

ذوالفقار احمدی اوندی؛ سجاد بهمئی؛ عزیزاله سپهوند؛ علی لجم اورک مرادی


تأثیر مدرنیسم در بازار کاشان

صفحه 53-74

محمدعلی فیروزی؛ زهرا نصرآبادی