بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش دینی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر سوسنگرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش دینی دانش­آموزان مقطع متوسطه­ی شهر سوسنگرد انجام شده­است.  پژوهش حاضر به صورت پیمایشی؛ و با بهره­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی ساده، و استفاده از پرسشنامه­ی محقق­ساخته دارای اعتبار محتوا و پایایی مطلوب، صورت گرفته­است.  جامعه­ی آماری، کلیه­ی دانش­آموزان مقطع متوسطه­ی شهر سوسنگرد در سال تحصیلی 93-92 بوده و حجم نمونه برابر 290 نفر است.  یافته­ها نشان می­دهد که، از میان ابعاد نگرش دینی، میانگین بعد احساسی با مقدار 89/15 بالاتر از سایرین است و بعد رفتاری و ذهنی به ترتیب با میانگین 19/13 و 78/11 در مراتب بعدی اولویت قرار دارند؛ همچنین، نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین استفاده مذهبی از وسایل ارتباط­جمعی، شرکت در مراسم مذهبی، میزان درآمد خانواده، بعد خانوار، سطح دینداری دوستان دانش­آموز، و طبقه­ی اجتماعی با نگرش دینی رابطه­ی مستقیم و معناداری وجود دارد؛ اما بین سطح تحصیلات والدین و نگرش دینی رابطه­ی معکوس و معناداری وجود دارد.  با این همه؛ بین سطح امکانات خانواده و نگرش دینی رابطه­ی معناداری وجود ندارد.  نتایج تحلیل واریانس یک­طرفه نشان داد که بین میانگین نگرش دینی بر اساس نوع وسیله­ی ارتباط­جمعی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Effective Factors on Religious Knowledge and Attitudes

نویسندگان [English]

  • gholamreza tajbakhsh 1
  • abbas mousavi 2
چکیده [English]

The study aimed to investigate the factors influencing knowledge and attitudes of religious high school students of Susangerd city. Survey research, and enjoying the simple random sampling method, and the content is valid and reliable questionnaire-made. The population of all high school students in the academic year 2013-2014 Susangerd and sample size is 290. Results show that, among the religious aspects, average 89/15 bit later than others, emotional, behavioral and mental and 13/19, respectively, with an average of 11/78 in the next priority. Also, the results showed that the Pearson correlation coefficient between the religious use of the media, participation in religious ceremonies, family income, family, friends, students of religion, caste and religious attitude and there is a significant positive relationship. However, a significant inverse relationship between educations level of parents and religious attitude there. Nonetheless, there is no significant relationship between the level of family and religious attitudes. ANOVA showed that between religious attitudes based on the type of communication there is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious attitudes
  • Religious Awareness
  • Participation in Religious Ceremonies
  • Media
  • student