دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، تیر 1393، صفحه 1-213 (دوره 8، شماره 4، تابستان 1393) 
2. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان نشاط در استان خوزستان

صفحه 29-46

کریم رضادوست؛ عبدالله فاضلی؛ فاطمه مقتدایی