تحلیلی بر سلسله مراتب نواحی شهر دامغان با رویکرد عدالت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

حرکتورسیدنبهپایداریشهرها،زمانیمحققخواهد شدکه تخصیصوتوزیعخدماتو امکاناتمیان واحدهای فضاییواجتماعی شهرها،مطابقبانیازهایجمعیتیوبر مبنای عدالت اجتماعیصورت گیرد.  در این راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا با ارزیابی توزیع امکانات و خدمات در نواحی شهری متناسب با جمعیت آن­ها، به اولویت­بندی نواحی بر اساس سطح برخورداری و نهایتاً ارائه­ی راهبردهاییدرجهت نیلبه عدالت اجتماعیوتوسعه­یپایدارشهری بینجامد. در این پژوهش نواحی نه گانه­ی شهر دامغان بعنوان نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار می­گیرد. اطلاعات گردآوری شده به روش به کمک تکنیک SAWو بر مبنای یازده شاخص خدمات عمومی، مورد تحلیل قرار گرفته­اند. نتایجنشانمی­دهدکهمیزانبرخورداری از امکاناتو خدمات شهریدر میان نواحیشهر دامغاننامتعادلبوده وبین برخوردارترین و محروم­ترین نواحی شهر تفاوت قابل توجهی وجود دارد که به منظور بهبود وضعیت فعلی در جهت نیل به عدالت اجتماعی و توسعه­ی پایدار شهری، نیازمند  سیاست­گذاریوبرنامه­ریزی مطلوب در این زمینه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Hierarchy of Areas of Damghan City with the Approach of Social Justice

نویسندگان [English]

  • sajad ferdowsi 1
  • pari shokri firouzjah 2
چکیده [English]

Moving and achieve sustainability in cities, will be achieved when occurs allocation and distribution of facilities and services among spatial and based on spatial justice. In this direction the present study aims to method of descriptive-analytic with evaluation of distribution of facilities and service in urban areas, proportional with their population, lead to prioritize areas based on the level of benefit and ultimately provide strategies to achieve social justice and urban sustainable development. In this research are examined nine areas of Damghan city for example. The information gathered using of documents has been analyzed with SAW technique based on eleven indicators of public services. The results show that the amount of  having of urban facilities and service in the areas of Damghan city is unbalanced and there are significant differences between the most having and the most deprived areas of the city that this factors in previous periods has led to consequences such as unnecessary movement in the city, the concentration of population and activities in parts of the city, and expanding of urban different problems and lack of the same having of urban services in different areas that requires desirable policy and planning in this field to improve the current situation in order to achieve social justice and urban sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facilities and Services
  • Social Justice
  • Sustainable Development
  • Urban Areas
  • SAW