بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‌های جمعی و مسئولیت-پذیری جوانان (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌آباد غرب

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد مسائل اجتماعی ایران دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، سنجش رابطه­ی بین استفاده از رسانه‌های جمعی و مسئولیت­پذیری جوانان شهر کرمانشاه می­باشد.  روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می­باشد.   جامعه­ی آماری مورد مطالعه؛ جوانان شهر کرمانشاه می­باشند که تعداد آنها برابر 360450 نفر است.  تعداد 400 نفر به شیوه­ی تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند.  دادههای گردآوری شده با استفاده از نرم­افزار SPSSتجزیه و تحلیل شدند.  از روایی صوری برای ارزیابی گویه­ها و آلفای کرونباخ برای پایایی استفاده شد.  نتایج همبستگی نشان می­دهد که بین میزان استفاده از رسانه­ها (چاپی و الکترونیکی) و مسئولیت­پذیری جوانان ارتباط معناداری وجود دارد.  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می­دهد که رسانه‌های الکترونیکی نسبت به رسانه­های چاپی می­تواند پیش­بینی­کننده­ی قوی­تری برای مسئولیت اجتماعی جوانان باشد.  رسانه­ها در آگاهی ساختن جوانان به وظایف و تعهداتشان نقش اساسی به عهده دارند تا جایی که باعث تغییر در نگرش­های جوانان نسبت به تعهدات و وظایف شان شده است؛ همچنین نتایج این پژوهش نشان­دهنده­ی ارتباط معنادار بین دو سازه استفاده از رسانه­ها و مسئولیت‌پذیری جوانان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Relationship between Using Mass Media and Responsibility Youth’s in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • golmorad moradi 1
  • nejat mohammadifar 2
  • javad mahlouji 3
چکیده [English]

One of the main issues of sociological region is the responsibility youth’s to continue the social, cohesive relations in the society. The main goal of essay is to measure the relations between using mass media and responsibility youth’s in Kermanshah. The theoretical form is based on the social psychology. The social responsibility is based on the start measure, Lickert 5 degree. The mass media is based on the electronically media. Methodology of the paper is based on survey, and through questionnaire data has been collected. The statistical society includes all of young people in Kermanshah, they are about 360450 persons, and they were randomly chosen 400 persons. The data was gathered by questionnaire SPSS Microsoft in the windows. We applied facial validity for the evaluation of questions, Cronbach’s alpha for the reliability of questions, and Pearson’s correlation statistical method for examining the hypotheses. The results from coefficient of correlation show that there is meaningful relation between using (published, electronically) media and the responsibility youth’s. The results of regression analysis shows that the electronically media is move predictable than the published ones due to the responsibility youth’s. It can be said that media plays an important role in make the responsibility youth’s cautious, so much that it change their views. The results showed that there is bilateral relations between using media and the responsibility youth’s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Mass Media
  • Youth
  • Printed Media
  • Electronic Media