بررسی عوامل مؤثر بر توسعه سیستم مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ـ خوزستان، اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

مدیران سازمان­ها باید بر دانش خود بعنوان عامل رقابت­پذیر تکیه نمایند. انباشت دانشی که در سازمان­ها به جهت تجربیات اجرای طرح­ها و کارهای متعدد وجود دارد؛ و دانشی که در نیروهای با تجربه وجود دارد، جایگزین با هیچ پارامتر دیگری نیست. اکنون مدیریت سازمان­ها به دنبال آن هستند که چگونه بتوانند دانش ضمنی را که در سازمان وجود دارد را به سراسر سازمان منتقل نماید. این تحقیق تأثیر عناصر سازمانی روی توسعه­ی مدیریت دانش را در بین کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مورد بررسی قرار می دهد. جهت نیل به این هدف، پنج متغیر اصلی «فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، منابع انسانی، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت مدیران ارشد» شناسایی و در برابر تولید دانش و انتقال آن در سراسر سازمان با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و دیگر روش­های آمار توصیفی مورد شناسایی و آزمایش قرار گرفت. داده­ها جمع­آوری شده و براساس پاسخ­های آزمودنی­ها به پرسشنامه­ی طراحی شده و نتایج بدست آمده، حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنی­دار بین تمامی فرضیه­ها به جز متغیر ساختارسازمانی روی توسعه­ی سیستم مدیریت دانش که مختص به عنصر ساختار سازمانی است؛ بنابراین برای مدیریت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ضروریست به منظور اجرای استراتژی مدیریت دانش، عناصری که نمایانگر یک تأثیر معناداری بین متغیرهای مورد آزمایش است، را مد نظر قرار دهند. از این­رو ایجاد محیط مبتنی بر اعتماد شناسایی سخت­افزارها و       نرم­افزارهای مدیریت دانش و انتخاب و ایجاد تیم مستعد تولید دانش در این شرکت از جمله پیشنهادات این پژوهش می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Development of a Knowledge Management System (Case Study: National South Oil Company, Khuzestan - Ahvaz)

نویسنده [English]

  • mohammadreza mardani
چکیده [English]

Managers should rely on their knowledge as a factor of competitiveness, the accumulation of knowledge that there is in organizations in order to implement projects and multiple actions, and the knowledge that there are in experience forces, is not replace any other parameter. Currently organizations Management are looking ways that though they can to transfer tacit knowledge in organization to throughout the organization. In this study, the influence of organizational factors on the development of knowledge management in the National Iranian south oil company employees. studied, To achieve this goal, the five main variables "organizational culture, organizational structure, human resources, information technology and communications support to senior managers' identification and the production of knowledge and its transmission across the organization using Pearson correlation and other methods. descriptive statistics were used to detect, Data collected based on the questionnaire responses of the subjects and the results, Showed a positive and significant effect on all variables except structure hypotheses on the development of knowledge management system that is specific to the organizational structure, The oil-rich southern areas essential for managing a national company to implement a knowledge management strategy, the elements that indicate a significant effect of the experimental variables, To consider. The creation of hardware and software based environment Bratmad identification and selection of knowledge management and knowledge creation in the company's talented team of research are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Elements
  • Knowledge Management
  • National Iranian South Oil Company