دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، خرداد 1399، صفحه 1-214 (دوره ۱۴، شماره ۳، بهار ۱۳۹۹) 
بازار و منافع گسترده آموزش عالی در ابعاد فردی و اجتماعی در نظام آموزشی ایران

صفحه 91-116

10.22055/qjsd.2020.15700

روح اله باقری مجد؛ میرسید عباس زاده؛ محمد حسنی؛ یداله مهرعلی زاده؛ ابراهیم صالحی عمران


بررسی مقایسه‌ای تأثیر جهانی‌شدن بر توسعه اجتماعی ایران در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد

صفحه 151-186

10.22055/qjsd.2020.15702

فرزانه صیفوری؛ سید امیرمسعود شهرام نیا؛ عباس حاتمی؛ سید جواد امام جمعه زاده


تبیین مدل ارزیابی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی

صفحه 187-214

10.22055/qjsd.2020.15703

عبدالحسین نیسی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ ولی ا... نقی پورفر