بررسی مقایسه‌ای تأثیر جهانی‌شدن بر توسعه اجتماعی ایران در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیارگروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22055/qjsd.2020.15702

چکیده

جهانی‌شدن و توسعه دو گفتمان مستقل و متأثر از هم، کمتر در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند. پژوهش حاضر متأثر از جهانی‌شدن است و از میان نظریه‌پردازان در این زمینه، رولند رابرتسون را که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده را برگزیده است. این مقاله تلاش می‌کند تا تأثیرجهانی‌شدن بر توسعه اجتماعی ایران در دو دولت خاتمی و احمدی‌نژاد از سال 1376 تا 1392 را به صورت مقایسه‌ای بررسی نماید. متغیر مستقل این پژوهش جهانی‌شدن و متغیروابسته، توسعه اجتماعی در ایران در دو دولت مذکور خواهد بود. از حیث بنیادهای نظری دراین بررسی ازالگوی تعمیم توسعه سیاسی و توسعه اجتماعی استفاده کرده‌ایم. در این الگوی نظری اولویت‌های توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی از یک کشور به کشور دیگر کاملاً متفاوت درک می‌شوند. فرضیه پژوهش با توجه به آمار و ارقام معتبرجهانی توسعه اجتماعی در هر دو دولت ادامه یافت، رویکرد خاتمی مبتنی بر رفرم و اصلاحات جهانی و رویکرد احمدی‌نژاد مبتنی بر اندیشه‌های بومی و محلی بود، می‌باشد. بررسی‌های مقایسه‌ای نشان داد بسترهای توسعه اجتماعی دولت‌ها با توجه به رویکرد دولت‌ها می‌تواند متفاوت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Impact of Globalization on Iran's Social Development in the Two Governments of Khatami and Ahmadinejad

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Seifoori 1
  • Seyed Amir Masoud Shahram Nia 2
  • Abbas Hatami 3
  • Seyed Javad Emam Jomeh Zadeh 3
1 PhD in Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The globalization and the development of the independent and interdependent discourses have been less considered in comparison to each other. The present study is influenced by the impact of globalization on development. It has chosen Roland Robertson from among the theorists in this field. This paper, with an emphasis on the social aspects of globalization, aims to compare the impact of globalization on the social development of the Islamic Republic of Iran in two administrations led by Khatami and Ahmadinejad from 1997 to 2013. Thus, the independent variable of this study will be the globalization and variability of the social development of Iran in these two administrations. In terms of the theoretical foundations in this research, the patterns of generalization of political development and social development are selected. The research hypothesis was looked at with regard to the world-leading statistics on social development in both administrations, Khatami's approach based on reform and global reform, and Ahmadinejad's approach based on indigenous and local criteria. The research method is comparative. Studies in the present paper show that the trend of globalization in both administrations has contributed to the growth and development of social aspects, and has greased the wheels for a different continuation of this process in Iran as compared to other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Social Development
  • Global Reforms and Indigenous Thoughts
  • Khatami Government
  • Ahmadinejad Government
Abdullahi, A. (2009). “Iran’s Position in the Globalization Process”, Political-Economic Information Periodical, Tehran: Etelaat Publisher. (Persian).
Akhavan Zanjani, D. (2007). Globalization and Foreign Policy, Tehran: Agah Publisher. (Persian).
Ameli, S. R. (2011). Globalization Studies, Dual Spaces and Dual worlds, Tehran: Samt Publisher. (Persian).
Aminzadeh, M. (2005). “Political Development”, Tehran: Political-Economic Information Journal, issue 117-118. (Persian).
Bashiriyeh, H. (2001). Democracy Lessons for All. Tehran: Negah Moaser Publisher. (Persian).
Clark, William C. (2000). Environmental Globalization, in: Joseph S. Nye and John D. Donahue (eds).
Dreher A. (2008). Noel Gaston and pim Martens: Measuring Globalization-Gauging is consequence, New York.
Farhang, M. (1992). Great Culture of Economic Sciences, Tehran: Alborz Publisher. (Persian).
Firouzabadi, A.; Hosseini, R., Qasemi, R. (2010). “Study of Indicators and Social Development Rank in the Country Provinces and its Relationship with Social Capital”, Scientific-Research Periodical of Social Welfare, 10th Year, No. 37. (Persian).
Giddens, A. (1999). Politics, Sociology and Social Theory, Translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Ney Publisher.
Giddens, A. (1990). the concequences of modernity, Cambridge, Dolity, press.
Governance in Globalizing world, Brookings Institution press, Washington.
Http: Globalization. Kof.ethz.ch.
Manouchehri, A. (2009). Approach and Method in Political Sciences, Tehran: Samt Publisher. (Persian).
Mc K, Tom, Marsh, D. (2005). “Comparative Method”, In: Method and Theory in Political Sciences, edited by David Marsh and Gerry Stoker, Translated by AmirMohammad HajiYousefi, Tehran: Rahbordi Publisher.
Mcluhan, M. (1964). Understanding media, London, Routledge.
Robertson, R. (2001). Globalization, Global Social and Cultural Theories, translated by Kamal Pooladi, Tehran: Sales Publisher.
Rosentone, J.; Stevon and Hansen, J. M. (1992). Mobilization, participation and Democracy in America, New York, Mc Millan.
Sajadpour, S. M K (2003). Globalization: Impressions and Consequences, Tehran: Bureau of Political and International Studies. (Persian).
Sariolghalam, M. (2008). Iran and Globalization-Challenges and Solutions, Tehran: Strategic Research Centre Publisher. (Persian).
Saroukhani, B. (2006). Research Methods in Social Sciences, Tehran: Etelaat Publisher. (Persian).
Sayadi, A. (2005). Islamic Revolution and Challenges of Culture Globalization, Tehran: Nikan Publisher. (Persian).
Seyed-Emami, K. (2008). Research in Political Sciences, Economic-Interpretive Positivist Approaches, Tehran: Hormoz Publisher. (Persian).
Shahramnia, S. A. M. (2006). Globalization and Democracy, Tehran: Negah Moaaser Publisher. (Persian).