دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، شهریور 1399، صفحه 1-230 (دوره 14، شماره 4، تابستان 1399) 

مقاله پژوهشی

چگونگی درک زنان روستایی از توانمندی خود

صفحه 1-30

10.22055/qjsd.2020.26041.1685

یارمحمد قاسمی؛ زهرا عزیزی؛ حسین مهدی‌زاده


تحولِ هویت روشنفکری و تأثیر آن در سر کار آمدن رضاخان

صفحه 111-146

10.22055/qjsd.2020.31542.2085

بیژن میرزائی؛ مرتضی محمودی؛ علی کریمی مله؛ علی اصغر زرگر


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 14، شماره 4، تابستان 1399
دوره ۱۴، شماره ۳، بهار ۱۳۹۹
دوره 14، شماره 2، زمستان 1398
دوره 14، شماره 1، پاییز 1398