دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، شهریور 1399، صفحه 1-230 (دوره 14، شماره 4، تابستان 1399) 

مقاله پژوهشی

چگونگی درک زنان روستایی از توانمندی خود

صفحه 1-30

10.22055/qjsd.2020.26041.1685

یارمحمد قاسمی؛ زهرا عزیزی؛ حسین مهدی‌زاده


تحولِ هویت روشنفکری و تأثیر آن در سر کار آمدن رضاخان

صفحه 111-146

10.22055/qjsd.2020.31542.2085

بیژن میرزائی؛ مرتضی محمودی؛ علی کریمی مله؛ علی اصغر زرگر