نیازسنجی اقتصادی ـ اجتماعی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

10.22055/qjsd.2020.15701

چکیده

افزایش رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی افراد جامعه از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاران اجتماعی می‌باشد که برای تحقق این منظور بیش و پیش از هر اقدامی شناخت و سنجش نیازمندی‌های این افراد دارای اهمیت است. هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از بررسی وضعیت موجود و همچنین سنجش نیازهای اقتصادی و اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان که در آن از هر دو روش کمی و کیفی استفاده شده است: 1- روش مصاحبه هدفمند و شیوه نمونه‌گیری غیر احتمالی گلوله برفی؛ 2- روش پیمایش، به کمک این پژوهش مشخص شد که اکثر افراد مورد بررسی از نظر اقتصادی ـ اجتماعی در شرایط متوسط و پس از آن در شرایط خوبی قرار دارند. با این وجود غالب کارکنان مورد نظر سطح نیازمندی‌های خود به بهره‌مندیِ بیشتر از شاخص‌های اقتصادی ـ اجتماعی را زیاد و خیلی زیاد عنوان داشته‌اند (5/86 درصد). با آزمون فرضیات تحقیق نیز این موارد مشخص شد: 1- عوامل تأثیرگذار بر سطح نیازمندی‌های اقتصادی ـ اجتماعی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان دو متغیر میزان تحصیلات و وضعیت استخدامی این افراد می‌باشد؛ 2- بین وضعیت موجود اقتصادی و وضعیت موجود اجتماعی کارکنان مورد بررسی رابطه برقرار است؛ 3- وضعیت اقتصادی کارکنان بر روی سطح نیازمندی‌های اجتماعی آنان تأثیرگذار می‌باشد‌؛ 4- وضعیت اجتماعی این کارکنان بر روی سطح نیازمندی‌های اقتصادی آنان تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Needs Assessment of Economic and Social of Employees and Factors Affecting It

نویسندگان [English]

  • Amir Farokhvandi 1
  • Fatemeh Parsi 2
  • Soheila Haji Norouz 3
1 .Ph.D in cultural sociology, Department of sociology, college of Human and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M.A. in social welfare planning from University of Allameh Tabataba'i, Tehran, Iran
3 M.A. in executive management from Islamic Azad University, Science and Research Branch of Khuzestan, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

To achieve social welfare and development in human communities and groups, attention to needs of those is necessary and important. To do this, first, must accomplish to needs assessment than achieve comprehensive insight to the most important needs and of the community. The aim of the present study was to assess of current condition and needs of employees of martyr organization of Khuzestan province according to the two dimensions of economic and social. Their research was accomplished by both quantitative and qualitative research methods (Purpose interview, Snowball Sampling and Survey). In this study it was found that the majority of those surveyed in terms of socio-economic, are average and then are in good condition. Nevertheless, most of them are believed that level of their neediness to benefit more from the socio-economic indicators is high and very high (86/5 percent).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Welfare
  • Economic and Social Needs
  • Employees
Atghia, N. (2008). “Assessment of Iranian women of different classes about sport for all”, Journal of Research on sport science, Vol. 5, No. 17; pp. 15–31. (Persian).
Bodor, J. (2000). Needs Assessment and personnel development, program on press.
Cronbach, lee. J (1954). Educational Psychology, N. Y. Harcourt, Brace & Co. Press.
Dehestani Esfandabadi, H. (2005). Economic, social and cultural needs assessment of Shahed families, research project, Tehran: Martyr and Veterans Affairs Foundation. (Persian).
Dube, Sh. Ch. (1999). Modernization and development, Translated by Seyed Ahmad Movasseghi, Tehran: Ghoomes publications. (Persian).
Eghlima, M. and Gh., Raheb (2009). Personal assistance; Work with the individual, Third edition, Tehran: Danjeh Publications. (Persian).

Esmaeili, R. and K., Rabiei (2008). “An assessment of the socio-cultural needs of high-school girls in Isfahan”, Journal of Womens strategic studies (ketabe zanan) , Vol. 11, No. 41, pp. 97-134. (Persian).

Farokhvandi, A.; F. Parsi; M. B. Koopaei and Gh., Latifi (2013). “Quality of life among urban householders in Dezful city (With an emphasis on its role in promoting social welfare indexes)”, Journal of specialized social science, Vol. 10, No. 37; pp. 149-179. (Persian).
Fathivajargah, Kh. (2014). Educational needs assessment (Models techniques), Fifth Edition, Tehran: ayiizh Publications. (Persian).
Feizi, T. (2011). Principles of organization and management, Sixteenth Edition, Tehran: Payame Noor University Press. (Persian).
Fitz Patrick, T. (2005). Welfase theory:an eutroduction, Translated by Hormoz Homayounpour, Second Edition, Tehran: Publications of the Social Security Research Institute. (Persian).
Hornquist, J. (1996). Insulin-pentreatment: QOL and metabolic control retrospective intra-group eraluations, Diabets Res Clin Pract, 10.
Hosseinian, Sh.; M. Amiri; R., Ali Rajabi (2011). “Reviewing and Identifying Needs of IRI Police University (IRIPU) Personnel”, Journal of Police management studies, Vol. 5, No. 4, pp. 707-724. (Persian).
Khamse, S. and M. Rezaiyan (2008). “A Study of the Cultural Needs of the People of Karaj in 2007”, Rahpooyeh Honar Magazine, Vol. 2, Preface No. 40. (Persian).
Kerech. D. (1999). Theory and prolems of social psychology individual in society; a textbook of social psychology, Translated by Mahmoud Sanaei, Tehran: Zavar Publications. (Persian).
Macarov،D. (2000). Social welfare: structure and practice, Translated by Mohammad Taghi Jaghtaei and Farideh Hemmati, Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Publications. (Persian).
Molefe, E. (2003). a needs assessment for an employee assistance program at Kalafong hospital, submitted in partial fulfilment of the requirments for the degree Magister Socialis Diligentiae(MSD), Department of Social, University of Pretoria Etd.
Rahimi Nik, A. (1996). Theories of motivation and needs, Tehran: Islamic Azad University Press. (Persian).
Robbins, Stephen P. (2015). Organizational behavior, Concepts, Controversies, Applications, Translated by Ali Parsaiyan and Seyed Mohammad Aarabi, 18th edition, Vol. 1, Tehran: Cultural Research Office Publications. (Persian).
Schultz, Duane P. and S. Ellen Schultz (2013). Theories of personality, translated by Yahya Seyed Mohammadi, 20th Edition, Tehran: Virayesh Publishing Institute.
Sedigh Sarvestani, R. (2006). A Study of the Social, Cultural and Educational Needs of Schoolgirls, Research Project, Faculty of Social Sciences, University of Tehran. (Persian).

Sedigh Sarvestani, R. and K. Habibpour Gatabi (2008). “A Study on social, cultural and educational needs of girl students in Iran”, Journal of Woman in development and politics (WOMEN'S RESEARCH), Vol. 5 , No. 3, pp. 31-62. (Persian).

White, W. F (1969). Organization Behavior, Illinois: Richard D. Irwin.