«عدالت» به مثابه علت غایی؛ توصیف بعد هنجاری برای تحقق گفتمان عدالت در شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت توسعه ملی و تطبیقی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران

3 دکتری گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت تهران، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2023.18266

چکیده

پشتیبانی نظری با هدف تسهیل سیاست‌گذاری‌های شهری در راستای تحقق «گفتمان عدالت» در شهر، موضعی است که در این پژوهش، علیرغم گنگ بودن این گفتمان، مورد توجه قرار گرفته ‌است. از ‌این‌رو برای تحقق این هدف اقدام به شناسایی سطح هنجاری در ارتباط میان مفاهیم تعیین شده در چارچوب مفهومی پژوهش حول گفتمان عدالت می‌کنیم. در این مسیر مفاهیم تشکیل‌دهنده چهارچوب مفهومی عبارتند از «حکمروایی خوب شهری»، «توسعه پایدار شهری»، «حق به شهر» و «عدالت فضایی»؛ که برای تعیین سطح هنجاری در آن‌ها، نخست معیارهایی را با مطالعه پیشینه استخراج کرده و با تکنیک BWM وزن‌دهی می‌کنیم. سپس با بکارگیری تکنیک‌های‌ انتخاب چند معیاره CODAS به انتخاب سطح هنجاری از میان این مفاهیم دست می‌زنیم. از این‌رو روش این پژوهش کّمی بوده و جامعه آماری آن را 15 نفر از اساتید و متخصصان حوزه مطالعات شهری تشکیل می‌دهند. نتایج این پژوهش ضمن برجسته کردن قابلیت تکنیک CODAS برای بکارگیری در مطالعات شهری؛ مفهوم «توسعه پایدار شهری» را به‌عنوان مفهومی که ضمن توجه به متنوع بودن ابعاد زندگی شهری، عدالت اجتماعی را در فضا جاری می‌کند، در جایگاه هنجاری برای پیگیری گفتمان عدالت در شهر قرار می‌دهد. انتظار می‌رود که این موضوع با در اختیار گذاشتن مجموعه‌ای از اصول و دستورالعمل‌ها، به تسهیل سیاست‌گذاری شهری برای تحقق گفتمان عدالت در شهرها بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Justice" As the Ultimate Cause; to Describe the Normative Dimension of Justice Discourse in the City

نویسندگان [English]

  • Seyed J. Faraji 1
  • Arash Taqipour Akhtari 2
  • Azin Alipour Tabrizi 3
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Allameh TabatabaeiTehran University, Tehran, Iran
2 Doctoral student of national and comparative development management, Allameh Tabatabai University of Tehran, Tehran, Iran
3 PhD, Department of Urban Planning, Tehran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Theoretical support with the aim of facilitating urban policy-making in order to realize the "discourse of justice" in the city is the problem which in this study, despite the vagueness, has been considered. Therefore, in order to achieve this goal, we try to identify the normative dimension around the value of justice in the relationship between the four recurring, widespread and controversial concepts of "good urban governance", "sustainable urban development" and "right to the city" and "spatial justice". In this way, after building a conceptual framework based on the secondary data in the relationship between these concepts around the discourse of justice; we attempt to determine the normative dimension by using CODAS multi-criteria selection and BWM weighting techniques. Therefore, the method of this research, despite dealing with data of a qualitative nature, is quantitative. This study also shows the capability of CODAS technique to be used in urban studies and introduces the concept of "sustainable urban development" as a normative dimension of pursuing the discourse of justice in urban spaces. It is expected that by providing a set of principles and guidelines, it will facilitate urban policy-making in order to achieve the discourse of justice in cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice Discourse
  • Sustainable Urban Development
  • Spatial Justice
  • CODAS
  • BWM
Allmendinger, P. (2002). “Towards a post-positivist typology of planning theory”, Planning Theory 1(1): 77-99.
Attoh, K.A. (2011). “What kind of right is the right to the city?”, Progress in Human Geography, 35(5): 669–685. DOI: 10.1177/0309132510394706.
Babaei-Salanqocha, A., Masoud, M, Rabiei, K, Zamani, B. (2016). “Normative theory and its characteristics in urban studies”, Humanities Methodology (89), 57-78. (Persian).
Bahrainy, H. and Bakhtiar, A. (2016). Toward an Integrative Theory of Urban Design. Springer.  DOI:10.1007/9783319326658.
Bahrampour, M. (2014). Justice-oriented city (spatial justice in urban management of Tehran), PhD thesis of Tarbiat Modares University. Tehran. (Persian).
Biermann, F. and Kalfagianni, A. (2020). Planetary justice: A research framework, Earth System Governance: 100049. DOI: 10.1016/j.esg.2020.100049.
Bromberg A, Morrow G, Pfeiffer D. (2007). Editorial Note: Why Spatial Justice? LosAngeles: UCLA.
Brundtland, GH. (1987). Report of the Brundtland Commission: Our common future. World Commission on Environment and Development: Oxford University Press.
Carmona, M. (2015). “Re-theorising contemporary public space: a new narrative and a new normative”, Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability 8(4): 373-405. DOI: 10.1080/17549175.2014.909518.
CFS/FAO (2012). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Securit. Committee on World Food Security and UN FAO: Rome, <http://www.fao.org/ docrep/016/i2801e/i2801e.pdf/> (accessed 22 July 2020)
Cooper, JAG and McKenna J. (2008). Social justice in coastal erosion management: The temporal and spatial dimensions, Geoforum, 39(1): 294–306. DOI: 10.1016/j.geoforum. 2007. 06.007.
Crompton, J. L. and Wicks, B. E. (1988). “Implementing a preferred equity model for the delivery of leisure services in the US context”, Leisure Studies 7(3): 287-304. DOI: 10.1080/02614368800390251.
Dawson N., Martin A. and Danielsen, F. (2017). “Assessing Equity in Protected Area Governance: Approaches to Promote Just and Effective Conservation”, Conservation Letters 11(2): e12388. DOI: 10.1111/conl.12388.
Det Udomsap, A. and Hallinger, P. (2020). “A bibliometric review of research on sustainable construction”, 1994–2018. Journal of Cleaner Production, 254: 120073. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.120073.
Dirth E., Biermann, F. and Kalfagianni, A. (2020). “What do researchers mean when talking about justice?”, An empirical review of justice narratives in global change research. Earth System Governance: 100042. DOI: 10.1016/j.esg.2020.100042.
Domaradzka, A. (2019). The un-equal playground: Developers and urban activists struggling for the right to the city, Geoforum. DOI: 10.1016/j.geoforum.2019.01.013.
Fainstein Susan, S. (2014). “The just city”, International Journal of Urban Sciences 18(1): 1-18. DOI: 10.1080/12265934.2013.834643.
Fukuyama, F. (2013). “What is governance?”, Governance 26(3): 347–368.
Golkar, K. (2013). Creating a sustainable place; Works on urban design theory, Tehran: Shahid Beheshti University, Printing and Publishing Center. (Persian).
Habitat, III. (2016). Documents & Archive- Habitat III. A.at: http://habitat3.org/documents-and-archive/ (accessed 12 July 2020).
Harvey D, Maricato E, Zizek S, Davis M, Rolnik R, Maior JS, and Secco L. (2013) Cidades rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Boitempo Editorial.
Harvey, D. (2003). “The right to the city”, International Journal of Urban and Regional Research 27: 939–941.
Harvey, D. (2006). Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. London: Verso.
Harvey, D. (2011). The enigma of capital: And the crises of capitalism. Profile Books.
Hiremath R. B, Balachandra P, Kumar B, & et. al. (2013). Indicator-based urban sustainability-A review. Energy for Sustainable Development, 17(6): 555–563. DOI: 10.1016/j.esd. 2013.08.004.
Iveson, K. (2013). “Cities within the city: Do-it-yourself urbanism and the right to the city”, International Journal of Urban and Regional Research, 37: 941–956.
Jabareen, Y. (2014). The right to the city’ revisited: Assessing urban rights–The case of Arab Cities in Israel, Habitat International, 41: 135–141. DOI: 10.1016/j.habitatint.2013.06.006.
Jacobs, J. (2000). The death and life of great American cities. Pimlico. K.
Jian IY, Luo J, Chan EHW (2020). “Spatial justice in public open space planning: Accessibility and inclusivity”, Habitat International 97: 102122. DOI: 10.1016/j.habitatint.2020.102122.
Karanikolos M, Mladovsky P, Cylus J, Thomson S, Basu S, Stuckler D, and McKee M. (2013). “Financial crisis, austerity, and health in Europe”, Lancet, 381(9874): 1323–1331. DOI: 10.1016/s0140-6736(13)60102-6.
Kazemian Gha (2018). The ideal perspective of urban management in the horizon of 1404. Book: Modern governance of the city; Approaches, concepts, issues and challenges. Tehran: Tisa. (Persian).
Kazemian, Gh. and Faraj Kordeh, Kh. (2013). Department of Sustainable Cities. Tehran: Parham Naqsh Publications. (Persian).
Kębłowski, W. Van Criekingen, M. and Bassens, D. (2019). “Moving past the sustainable perspectives on transport: An attempt to mobilise critical urban transport studies with the right to the city”, Transport Policy 81: 24–34. DOI: 10.1016/j.tranpol. 2019.05.012.
Keshavarzi Ghorabaee M., Kazimieras Zavadskas E, Turskis Z. and Antucheviciene J. (2016). Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 50(3): 25-44.
Klinsky, S., Roberts T., Huq S., & et. al. (2017). “Why equity is fundamental in climate change policy research”, Global Environmental Change 44: 170–173. DOI: 10.1016/j.gloenvcha. 2016.08.002.
Klodawsky, F. and Blomley, N. (2009). “Introduction-Rights”, Space, and Homelessness, Urban Geography 30(6): 573-576, DOI: 10.2747/0272-3638.30.6.573
Kofman, E. (1996). Writing on Cities. Oxford: Blackwell Puplisher.
Kooiman, J. (2003). Governing as Governance. London: SAGE Publications Ltd.
Kuymulu, M.B. (2013). “The vortex of rights: Right to the City’ at a crossroads”, International Journal of Urban and Regional Research(37): 923–940.
Lang, J. (1987). Creating Architectural Theory.
Lang, J. (2011). Creation of architectural theory; the role of behavioral science in environmental design. Translation: Alireza Ainifar, Tehran: Tehran University Press. (Persian).
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space, translated by Nicholson-Smith D. Oxford: Blackwell.
Lefebvre, H. (1996 [1967]). “The Right to the City”, in E. Kofman and E. Lebas (eds) Writings on Cities, pp. 63–184. London: Blackwell.
Leftwich, A. (1993). “Governance, democracy and development in the Third World”, Third World Quarterly 14(3): 605–624.
Levy, A. (2005). “New orientations in urban morphology”, Urban Morphology 9(1): 50-53.
Lynch, K. (1984). Good city form, MIT Press.
Madanipour, A. (2010). Whose Public Space. New York: Routledge.
Marcuse, P. (2009). From critical urban theory to the right to the city, City 13: 2-3, 185-197, DOI: 10.1080/13604810902982177.
Marcuse, P. (2014). Reading the right to the city. City 18: 4-9.
Mayer, M. (2017). “Whose city? From Ray Pahl’s critique of the Keynesian city to the contestations around neoliberal urbanism”, The Sociological Review, 65(2): 168–183. DOI: 10.1111/1467-954x.12414.
Melis A, Lara-Hernandez J.A. and Thompson J. (eds) (2020). “Temporary Appropriation in Cities”, Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-32120-8.
Michael F.L., Noor, Z.Z. and Figueroa M.J. (2014). “Review of urban sustainability indicators assessment–Case study between Asian countries”, Habitat International, 44: 491–500. DOI: 10.1016/j.habitatint.2014.09.006.
Mitchell, D, Enemark S. and Van Der Molen, P. (2015). “Climate resilient urban development: Why responsible land governance is important”, Land Use Policy 48: 190–198. DOI: 10.1016/j.landusepol.2015.05.026.
Mitchell, D. (2003). The right to the city: social justice and the fight for public space. NewYork: Guilford Publications.
Pereira, R. H. M., Schwanen T. and Banister, D. (2017). “Distributive justice and equity in transportation”, Transport Reviews 37(2): 170-191, DOI: 10.1080/01441647.2016.1257660.
Pierce J, Williams OR and Martin D.G. (2016). “Rights in places: An analytical extension of the right to the city”, Geoforum, 70: 79–88. DOI: 10.1016/j.geoforum.2016.02.006.
Pierre J. and Peters, B.G. (2000). Governance, politics and the state. Hampshire. UK: Palgrave Macmillan.
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.
Rafiyan, M. and Alwandipour, N. (2015). “Conceptualization of the idea of the right to the city; In search of a conceptual model”, Iranian Journal of Sociology, 16(2), pp. 25-47. (Persian).
Rafiyan, M., Ghasemi, A., Nowzari, K. (2018). “A new formulation of the concept of spatial justice discourse as a framework for analyzing the city of Tehran”, Danesh Shahrzazi scientific research journal, 3(3), 19-39. (Persian).
Rasoolimanesh SM, Badarulzaman N, Abdullah A, & et. al. (2019). “How governance influences the components of sustainable urban development?”, Journal of Cleaner Production 238: 117983. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.117983.
Rezaei, J. (2015). “Best-worst multi-criteria decision-making method”, Omega, 53: 49–57. DOI: 10.1016/j.omega.2014.11.009.
Rezazadeh, R. (2004). Application of environmental sciences in the process of urban studies. Fine arts (24). (Persian).
Romero-Lankao, P., Gnatz, D., Wilhelmi O, & et. al. (2016). “Urban Sustainability and Resilience: From Theory to Practice”, Sustainability, 8(12): 1224. DOI: 10.3390/su8121224.
Rotberg, R.I. (2014). “Good governance means performance and results”, Governance 27(3): 511–518.
Rutt, R. L. and Gulsrud, N. M. (2016). “Green justice in the city: A new agenda for urban green space research in Europe”, Urban Forestry & Urban Greening, 19: 123–127. DOI: 10.1016/ j.ufug.2016.07.004.
Rydin Y., Bleahu A., Davies M., Davila J., Friel S., De Grandis G, ... and Wilson, J. (2012). “Shaping cities for health: Complexity and the planning of urban environments in the 21st century”, The Lancet 379(9831): 2079–2108.
Sager, T. (2011). “Neo-liberal urban planning policies: A literature survey 1990–2010”, Progress in Planning 76: 147–199. DOI: 10.1016/j.progress.2011.09.001.
Sharapour, M. and Derishi, L. (2015). The right to the city and urban management, Theoretical foundations in urban management. Tehran: Tisa Publications. (Persian).
Soja, E.W. (2010). Seeking spatial justice. U of Minnesota Press.
Sorensen, A. and Okata, J. (2010). Megacities: Urban form, governance, and sustainability. Springer.
Sorensen, A. and Sagaris, L. (2010). “From participation to the right to the city: Democratic place management at the neighbourhood scale in comparative perspective”, Planning Practice and Research 25(3): 297–316.
Steil, J.P. and Delgado, L.H. (2019). “Limits of diversity: Jane Jacobs, the Just City, and anti-subordination”, Cities, 91: 39–48. DOI: 10.1016/j.cities.2018.06.017.
Treib O, Bahr, H., and Falkner, G. (2007). “Modes of governance: Towards a conceptual clarification”, Journal of European Public Policy 14(1): 1–20. doi: 10.1080/ 135017606061071406
Un.org (2015). Universal Declaration of Human Rights. Available at: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html (accessed 5 June 2020).
UNESCO (2006). International Public Debates: Urban Policies and the Right to the City. UNESCO: Paris.
United Nations (2015). Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. UN Doc. A/RES/70/1.
Villaça, F. (1998). Espaço intra-urbano no Brasil. Studio Nobel.
Vitali S., Glattfelder, J.B. and Battiston, S. (2011). The Network of Global Corporate Control. PLoS ONE 6(10): e25995. DOI: 10.1371/journal.pone.0025995.
Wagner, C. (2011). Spatial Justice and the City of SãoPaulo. Available at: https://pub-data.leuphana.de/ frontdoor/ deliver/ index/docId/599/file/SpatialJustice.pdf (accessed 5 June 2020).
Waqfi, A., Haji Mirzaei, H., Turkmeh A., Jahanzad, N. (2018). Henri Lefort, Kasra Library Publications. (Persian).
Whitmee, S., Haines, A., Beyrer C, Boltz, F., Capon AG, de Souza Dias BF, ... and Yach, D. (2015). “Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: Report of the Rockefeller Foundation-Lancet Commission on planetary health”, Lancet, 386 (10007): 1973–2028. DOI:10.1016/S0140-6736(15)60901-1.
Williamson I., Enemark, S., Wallace, J. and Rajabifard, A. (2010). Land Administration for Sustainable Development. USA: ESRI Press Academic Redlands.
Young, I.M. (2011). Justice and the politics of difference, Princeton University Press.
Zavadskas, E. K, Kaklauskas, A. and Saparauskas, J. (2005). “Sustainable urban development and web-based Multiple Criteria Analysis”, Found. Civ. Environ. Eng 6: 217–226.