کلیدواژه‌ها = ترویج نابسامانی
فهم اقتصاد غیررسمی در نواحی مرزی سقز و بانه: مطالعه تفسیری پیامدها و چالش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22055/qjsd.2022.38875.2526

مهدی قادری؛ یعقوب احمدی؛ بی نظیر جلالی