فهم اقتصاد غیر رسمی در نواحی مرزی سقز و بانه: مطالعه تفسیری پیامدها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی و مدرس دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22055/qjsd.2023.18480

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تفسیری پیامدهای اقتصاد غیر رسمی از منظر کنش‌گران درگیر در این پدیده به نگارش در آمده است. داده‌ها با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک جمع‌آوری شدند. از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند مصاحبه با 55 نفر از مطلعین کلیدی (شامل: کولبران، کاسبان عمده، کاسبکاران سطح خرد و رانندگان) به عمل آمد تا اشباع نظری حاصل گردد. داده‌های گردآوری‌شده در قالب 6 مقوله عمده شامل: هنجارمندی بی‌هنجاری، وابستگی مضاعف، امنیت نسبی، دگردیسی فرهنگ سنتی و بومی، فضای مخاطره‌آفرین و ترویج نابسامانی کدگذاری و تحلیل شده‌اند. نتایج بر این امر دلالت دارد که اقتصاد غیر رسمی پدیده یا واقعیتی اجتماعی است که بازتاب محدویت منابع رسمی اشتغال، ناکارآمدی نهاد اقتصاد و سیاست‌های مرکز محور توسعه از جمله در راستای تلقی مرز به­عنوان تهدید و نه فرصت بوده است. این پدیده صرف‌نظر از تعابیر اقتصادی، دارای وجوه فرهنگی ـ اجتماعی است که از تصورات و تجارب زیسته متنوع شکل‌یافته و معنای محتوم در پس پیامدهای آن در واقع گسترش نوعی "توسعه ناموزون و ساختار زیستِ بحرانی" بوده است. به‌عبارتی، گر چه ممکن است گسترش اقتصاد غیر رسمی منافع اقتصادی را به دنبال داشته باشد و رضایت نسبی فعالان اقتصادی را تأمین کند. اما، وسعت پیامدها و چالش‌های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و زیستی ـ محیطی موجب خلق فضایی آنومیک و ساختار زیستِ بحرانی در نواحی مرزی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding Informal Economic in Saqez and Baneh Border Areas: an Interpretive Study of Outcomes and Challenges

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghaderi 1
  • Yaghou Ahmadi 2
  • binazir jalali 3
1 Assistant professor, Department of Social Science,Payame Noor University (PNU),Tehran, Iran
2 Professor, Department of Social Science, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
3 Master of Psychology and lecturer at Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to interpret the consequences of informal economic from the perspective of the actors involved in this phenomenon. Data were collected using in-depth interviews, observation and document review. Through purposeful sampling method 55 key informants (including Kolbers wholesalers, retailers and drivers) were interviewed to achieve theoretical saturation. The collected data were coded and analyzed in the form of 6 main categories: normativity of abnormality, deep dependency, and relative security, metamorphosis of traditional and indigenous culture, risky space and diffusion of disorder. The results indicate that informal economic is a phenomenon or social reality that reflects the limitations of official employment resources, inefficiency of the institution of economy, centralized development policy, and the perception of boundary as a threat rather than an opportunity. Regardless of economic interpretations, this phenomenon has socio-cultural dimensions formed out of diverse perceptions and lived experiences and the meaning of its consequences has actually been the expansion of “inharmonious development and the crisis-ridden life structure”. In other words, although the expansion of the informal economy my lead to economic benefits and bring relative satisfaction to economic actors, The dispersion of social, cultural, security and environmental consequences and challenges creates an anomic atmosphere and a crisis-ridden life structure in the border regions.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normativity of Abnormality
  • Deep Dependency
  • Relative Security Risky Space
  • Diffusion of Disorder
Abd Zadeh, S.; Fathollahi S. (2015). “Borderline Markets; Villagers› Socioeconomic Security Feeling (Case Study: Borderline Gallerias and Villages of Baneh City)”, Journal of Societal Security Studies, Vol. 6, No. 43, 37-66. (Persian).
Ahmadi, F. (2021). “Socio-Economic and Security Pathology of Kolberi Phenomenon in Kurdistan Province, Kurdistan”, Police Science Quarterly, Vol. 12, No. 1, 1-24. (Persian).
Ahmadrash, R. (2018). “Dialectics between Border and Development (Sociological Analysis of the Problems of Sustainable Development in the Western Border Regions of the Country)”, Journal of Community Development (Rural and Urban Communities), Vol. 10, No. 2, 183-206. (Persian).
Ahmadrash, R; Ahmadi, H. (2020). “A Qualitative Study of Representation of Border Economy Consequences in the Life of Kurdistan Border Residents”, Journal of Economic & Development Sociology, Vol, 9, No. 2, 1-22. (Persian).
Asente, C.W. (2013). “Unraveling the health- related challenges of women in the informal economy: accounts of women in cross- border trading in Accra, Ghana”, Geojournal, Vol. 78, No. 3, 525 - 537.
Azkia, M.; Rahnama, Y. (2008). “Study of social factors affecting fuel smuggling; A case study of Bagh Shaygan, Mahabad”, Journal of Sociological Researches, Vol. 2, No. 2, 28-35. (Persian).
Blaikie, N. (2007). Approaches to Social Enquiry: Advancing Knowledge, Polity; 2 edition.
Cohen, L., Manion, L., and M., Keith (2007). Research Methods in Education, London: Routledge.
Dell’Anno, R. (2021). “Theories and definitions of the informal economy: A survey”, Journal of Economic Surveys, doi.org/10.1111/joes.12487.  
Firouzabadi, S. A; Raghfar, H; Ahmadi, H. (2020). “The Impact of the commercialization policy of Iran on the youth educational inhabitants”, Journal of Social Problems of Iran, Vol. 10, No.2, 29-54. (Persian).
Ghaderzadeh, O; Ghaderi, O. (2014). “Qualitative study of cultural consequences of border trade in Marivan city”, Journal of Iranian Social Studies, Vol. 7, No. 2, 135-154. (Persian).
Qhaderzadeh, O; Mohammadpour, A; Ghaderi, O. (2013). “Border Commerce and People's Interpretation of Changes in Family World Life”, Strategy for Culture, Vol. 6, No. 22, 61-84. (Persian).
Ghaderzadeh, O; Mohammadpour, A; Ghaderi, O. (2013). “A Qualitative Study of Border Marketplaces and their Impacts on Continuation of Smuggling”, Journal of Applied Sociology, Vol. 24, No. 3, 175-194. (Persian).
Hedayat, O; Basity, Sh. (2020). “Border Settlement, Border Economy, and Family Problems: The Case Study of Border Cities of Baneh and Marivan”, Social Welfare Quarterly, Vol. 20, No. 77, 141-188. (Persian).
Jalaeipour, H; Bayangani, B. (2017). “Sociological Study of the Economic Consequences of the Market and Border Trade (Critical Ethnography of Baneh Border Market)”, Quarterly of social studies and research in iran, Vol. 5, Issue 4 - Serial No. 20, 539-573. (Persian).
Jaafari, F; Zokae, M; Zahediasl M; Momeni, F. (2020). “Experience of Female Workers in the Informal Sector of the Iranian Economy (Case Study of Informal Female Workers in Tehran Province)”, Social Development and Welfare Planning, Vol. 10, No. 41, 173-210. (Persian).
Khaledi, K. (2017). “Kolbari phenomenon in Kurdish provinces of Iran, Tehran: Chirag Andisheh Publication. (Persian).
Kladivo, P., Ptacek, P., Roubinek, P., Ziener, K. (2012). The Czech-Polish and Austrian - Slovenian borderlands - similarities and differences in the development and typology of regions. Moravian geographical reports, Vol. 20. No. 3, 48-63.
Kohneposhi, S. H,; Shayan, H. (2013). “Study of the economic effects of goods smuggling on border cities, a case study; Marivan city”, Journal of Applied researches in Geographical Sciences, Vol.13, No. 29, 51-73. (Persian).
Leeboupao, Leeber; Phonesaly, S; Phetsamone S; Souphith, D; Vanthana N. (2004). Lao PDR Cross Border Economy,Case Study In Dansavanh, Savannakhet, and Houaysai/ Tonpheung, Lao PDR, National Economic Research Institute.pp. 44-59.
Mahmodi, A. (2021). The lived experience of the border residents about social life hardships (case study: Hani Garmeleh village), Ma Thesis, Department of Sociology, University of Kurdistan. (Persian).
Manjoko, C., & Ranga, D. (2017). “Opportunities and challenges faced by women involved in informal cross-border trade in the city of Mutare during a prolonged economic crisis in Zimbabwe”, Journal of the Indian Ocean Region. Vol. 13, No. 1, 25-39.
Mohammadpour, A. (2010). Anti-Method: Basics and Principles of Qualitative Methods, Tehran, Sociologists Publishing. (Persian).
Mudimbe, V. Y. (1988). The invention of Africa: Gnosis, philosophy, and the order of knowledge. Bloomington: Indiana University Press.
Moraczewska, A. (2010). “The changing interpretation of border functions in international relations”, Revista Română de Geografie Politică, Vol.2, No. 2, 329-340.
Sam Gis, B (2021). Passage of no return, Etemad newspaper, 16th of July, No. 5169, P. 11. (Persian).
Zareshahabadi, A; Mohmmadi, A. (2021). “Examining the Phenomenon of Porterage (Kolberi) in the City of Baneh”, Journal of Applied Sociology, Vol. 32, No. 1, 135-154. (Persian).
Sheneyeh, I. A., Abonge, C., & Fonjong, L. (2021). “Rethinking the Nature, Implications and Challenges of Informal Cross Border Trade by Women from Cameroon across the Cameroon-Nigeria Southwestern Borders”, Open Journal of Social Sciences,Vol. 9, No. 10, 248-266.
Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research, London: Sage Publications Inc.
Soleimani K., Mohammadpour A. (2020). “Life and labor on the internal colonial edge: Political economy of kolberi in Rojhelat”, The British Journal of Sociolog, Vol. 71, No. 4, 741-760.
Stryjakiewicz, T. (1998). “The changing role of border zones in the transforming economies of East-Central Europe: The case of Poland”, Geo Journal, Vol. 44, No. 3, 203-213.
Strauss, Anselm L. (1990). Basic of qualitative research: techniques and procedures for grounded theory, translated by  Ibrahim Afshar, Tehran, Nay Publishing. (Persian).
Timothy, O. .(2010). Cultural metamorphosis, building traditions and search for architectural identity in Africa- a case study of South Western Nigeria. In: New architecture and urbanism- development of Indian tradition. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp. 54-59. ISBN 9781443818698.
Turner, J. (1998). The Structure of Sociological Theory, Sixth Edition Wadsworth Publishing.
Turner, J. (2005). The Structure of Sociological Theory, New York: Wadsworth Publishing.
Zahirinia, M; Rastegar, Y; Nikkhah, H; Bahrami, S. (2017). “Qualitative analysis of the socio-economic consequences of the phenomenon of smuggling of fuel in Minab city”, Strategic Research on Social Problems in Iran Vol. 6, No. 4, 19-34. (Persian).
Van der Molen, P. (2018). “Informal economies, state finances and surveyors”, Survey Review, Vol. 50, No. 358, 16-25.
Williams, C. C., (2015). “Out of the shadows: Classifying economies by the extent and nature of employment in the informal economy”, International Labour Review, Vol.154, No. 3, 331–351.
Williams, C. C., & Kedir, A. (2018). “Evaluating competing theories of informal sector entrepreneurship: A study of the determinants of cross-country variations in enterprises starting-up unregistered”, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, Vol. 19, No. 3, 155–165.
Wu, CT. (1998). “Cross-border development in Europe and Asia”, GeoJournal, Vol. 44, No. 3,189–201.