موانع اجتماعی توسعه اقتصادی در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22055/qjsd.2023.42711.2767

چکیده

در این مقاله تلاش شده است موانع اجتماعی توسعه‌نیافتگی اقتصادی در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گیرد. برای اخذ نتایج مقتضی، از الگوی مفهومی استفاده شده است که مفهوم بنیادی آن تجربه گذار جمعیتی است. در این مقاله مکانیسم توسعه‌نیافتگی در استان کرمانشاه با نظریه زمینه‌ای سیستماتیک اشتراوس و کوربین مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل پارادایمی در رابطه با موضوع مدنظر حاصل آمد که متشکل از: شرایط علی (گذار جمعیتی نامناسب، روابط و شبکه‌های قومی و خویشاوندی، جریان‌های مهاجرتی و جامعه‌پذیری اقتصادی)؛ شرایط مداخله‌ای (اصلاحات ارضی و جنگ)؛ شرایط زمینه‌ای (سرعت تغییرات، نوع تغییرات و نوع آموزش)؛ راهبردها (اعتماد درون‌گروهی، مهاجرت‌فرستی، خصوصاً نخبگان، مدرک‌گرایی، مصرف‌گرایی (زنان و نسل جدید) و نهیلیسم اجتماعی) است. این منظومه به پیامدهایی انجامیده که از جمله آن‌ها، ناتوانی در تولید و خلاقیت، تشدید جریان‌های مهاجرتی، بازتولید ذهنیت‌های ضد توسعه، عدم انباشت سرمایه و برون‌ریزی آن و ... است. مهم‌ترین نتایجی که از این مطالعه استنتاج شده است، این است که گذار جمعیتی نامناسب، واقعیتی اندیشیده ‌نشده در فرآیند توسعه‌نیافتگی استان کرمانشاه است. در کنار این امر، موانع ذهنی و بن‌بست‌هایی از جمله روابط خویشاوندی و جامعه‌پذیری اقتصادی و ... وجود دارد که جز ذاتی این موانع هستند. ضمن آن که نابهنگامی‌هایی چون جنگ، مهاجرت و ... نیز اثر عمیق در این زمینه دارند. در نهایت نیز این مقاله نشان می‌دهد که ایستارهای منسوخی چون اعتماد درون‌گروهی، مدرک‌گرایی و ذهنیت‌های ضد توسعه، طبق چه مکانیسمی مانع توسعه اقتصادی استان کرمانشاه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Barriers to Economic Development in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • vakil ahmadi 1
  • omid mansouri 2
  • nadie rezaei 3
1 Associate Professor, Sociology Department, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Phd Candidate, Sociology of Economy and Development, Tehran University, Tehran, Iran
3 Tehran, Iran, Omidmansouri14@gmail.com Phd Candidate, Sociology of Economy and Development, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

In this article, an attempt has been made to examine the social barriers to economic underdevelopment in Kermanshah province. In order to obtain the appropriate results, a conceptual model has been used, the basic concept of which is the experience of demographic transition. In this paper, the mechanism of underdevelopment in Kermanshah province has been analyzed with the systematic grounded theory of Strauss and Corbin. A paradigm model was obtained in relation to the subject, which consists of: causal conditions (inappropriate demographic transition, ethnic and kinship relations and networks, migration flows and economic socialization); Intervention conditions (land reform and war); Background conditions (speed of change, type of change and type of training); Strategies (intra-group trust, emigration, especially elite, degree orientation, consumerism (women and the new generation) and social nihilism). This system has led to consequences such as inability to produce and creativity, intensification of migration flows, reproduction of anti-development mentalities, lack of capital accumulation and its outflow, and so on. The most important conclusion that is inferred from this study is that inappropriate demographic transition is an unthinking reality in the underdeveloped process of Kermanshah province. In addition to this, there are mental barriers and deadlocks such as kinship relations and economic socialization, etc., which are inherent in these barriers. At the same time, anomalies such as war, migration, etc. also have a profound effect in this regard. Finally, this article shows how obsolete attitudes such as intra-group trust, degree orientation and anti-development mentalities have hindered the economic development of Kermanshah province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Development
  • Economic Sociology
  • Kermanshah
  • Social Barriers
  • Grounded Theory
Acemoglu, D. (2009). Introduction to modern economic growth. Prinston NJ: Prinston University Press.
Anievas, A.; Kerem, N. (2021). How the West Came to Rule: The Geopolitical Origins of Capitalism, Tehran: Cheshme Publishing. (Persian).
Bakhtiari, S.; Dehghanizadeh, M.; Hosseinpour, S. M., (2016). “Examining the status of the country's provinces from the perspective of human development indicators”, Knowledge and Development, 19: 24-33. (Persian).
Bayat, A. (2012). Street Politics: Poor People’s Movement in Iran, translated by Asadollah Nabavi, Tehran: Pardise Danesh. (Persian).
Bloom, D.; Canning, D.; Sevilla, J. (2002). Economic Growth and Demographic Transition; the National Bureau of Economic Research: Cambridge, MA, USA.
Brander J. and Dowrick S. (1994). “The Role of Fertility and Population in Economic Growth: Empirical Results from Aggregate Cross-National Data”, Journal of Population Economics, 7: 1-25.
Buscher, M. (2000). Socio- cultural factors in economic development, inter economic” available at: http://hdl.handle.net/ 10419/140178.
Crenshaw, E., & Robinson, K. (2010). Socio-demographic Determinants of Economic Growth: Age-Structure, Preindustrial Heritage and Sociolinguistic Integration, Article in Social Forces, July 2010.
Creswell, J. (2014). Qualitative research and research design: choosing among five approaches (narrative research, phenomenology, grounded theory, ethnography, case study), translated by Hasan Danaeifard, Tehran: Eshraghi Publications. (Persian).
Firoozabadi A, Imani Jajarmi H. (2007). “Social Capital and Socio-Economic Development in Tehran's 22 Municipal Districts”, Social Welfare Quarterly; 6 (23): 197-224. (Persian).
Flick, U. (2014). An Introduction to Qualitative Research, translated by Hadi Jalili, Tehran: Ney Publishing. (Persian).
Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: The Free.
Ghaninejad, M. (2020). Civil Society, Freedom, Economy and Politics, Tehran: Mino- ye- Khrad. (Persian).
Granovetter, M. (1985). “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”, American Journal of Sociology, 91(3): 481-510.
Iran Statistics Center (2015). The results of general population and housing censuses. (Persian).
Jutting J. (2003). Institutions and Development: A Critical Review. OECD Development Center, Working Paper, 210.
Kaldaru, Helje & Parts, Eve (2008). “Social and institutional factors ofeconomic development: evidence from Europe”, Baltic Journal of Economics, 8:1, 29-51.
Kalemli Ozcan, S. (2002). “Does the Mortality Decline Promote Economic Growth?”, Journal of Economic Growth, 7: 411-439.
Knack, S. & Keefer, Ph. (1997). “Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation”, the Quarterly Journal of Economics, 112(4):1251-1288.
Lefebvre, H. (2000). Writing on Cities, translated and edited by Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas, Oxford: Blackwell Publishers.
Mathews, R. (1986). “The economics of institutions and the sources of growth”, The Economic Journal, 96: 903-918.
Matin, K. (2013). Recasting Iranian Modernity: International Relations and Social Change, London: Routledge.
Moarrefzadeh, A., Pakseresht, M., & Safaei-Moghaddam, M. (2006). “Sources of the Iranian Value System and their Relationship with the Socio-Economic Development of Iran in the First Half of 14 th Century Hegira”, Journal of Educational Scinces, 12(4), 20-50. (Persian).
Naraghi, Y. (2016). Development and Underdeveloped Countries: An Analytical Study of Theoretical-Historical Aspects of Underdevelopment, Tehran: Publishing Company. (Persian).
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
Petrakos, G. & Arvanitidi, P. (2008). “Determinants of economic growth”, Economic alternatives, Issue, 1, 2008.
Pour Mohammadi, M. R., Ranjbarnia, B., Maleki, K., & Shafaati, A. (2012). “Evaluation of townships development in Kermanshah province”, Spatial Planning, 2(1), 1-26. (Persian).
Puttnam, R. D. & Leonardi, R. & Nanetti, R. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton University Press.
Qarabaghian, M. (2004). Economics of Growth and Development, Tehran: Ney Publishing. (Persian).
Qasemi, V., Adibi Sedeh, M., Azarbayejani, K., & Tavakoli, K. (2010). “A survey about the effects of social capital of intragroup on economic”, Journal of Iranian Social Development Studies, 2(2), 147-169. (Persian).
Renani, M. (2014). Descriptive- analytical document on the development of Kermanshah province, research report of Kermanshah Province Academic Jihad Organization, employer of Kermanshah Governorate. (Persian).
Research Institute of Cultural and Social Studies (2007). Social Development, Tehran: Research Institute of Cultural and Social Studies. (Persian).
Sen, A. (2013). Development means freedom, translated by Mohammad Saeed Nouri, Tehran: Nei Publishing. (Persian).
Smelser, Neil J. & et. al. (2005). The Handbook of Economic Sociology, Edited by Neil J. Smelser & Richard Swedberg, New York: Princeton University Press.
Strauss, A. & Corbin, J. (2011). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Translated by Ebrahim Afshar, Ney Publishing, Tehran. (Persian).
Taleb, M., & Yousefvand, S. (2013). “The Relationship between Local Sub-culture and Participatory Development: An Assessment (Case study: Villages around the Kahman region, Selseleh)”, Journal of Rural Research, 4(1), 101-136. (Persian).
Temple, J. & Johnson, P. A. (1998). “Social Capability and Economic Growth”, the Quarterly Journal of Economics, 113(3): 965-990.
Trotsky, L. (2023). History of Russian Revolution, translated by Saeid Bastany, Tehran: Nilofar Publishing. (Persian).
Zarabi, A., & Shahivandi, A. (2010). “An Analysis of distribution of economic development indices in Iran provinces”, Geography and Environmental Planning, 21(2), 17-32. (Persian).
Zarei M E, Baba Kamal Y H. (2017). “The Evaluation of the Economic, Political and Religious Factors in the Development of Kermanshah in Qajar Era Based on Historical and Archeological Evidence”, Historical Studies of Islam. 9(32): 103-134. (Persian).
Zobeiri, H., & Karimi Moghari, Z. (2014). “Effect of Social Cohesion on Economic Development (Cross-Country Study Using Panel Data Approach)”, Economic Growth and Development Research, 4(14), 62-39. (Persian).