دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، آبان 1402 (دوره 18، شماره 1، پاییز 1402)