بررسی جایگاه اجتماعی زنان از نظر هویت اجتماعی (مطالعه موردی زنان شاغل قومیت های مختلف در شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 گروه جامعه شناسی،واحددهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان،ایران.

3 استادیار دانشگاه آزاد دهاقان

10.22055/qjsd.2022.38625.2511

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه اجتماعی زنان از نظر هویت اجتماعی (مطالعه موردی زنان شاغل قومیت های مختلف در شهر اهواز) انجام شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه‌های پرسشنامه از اعتبار صوری و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که برای همه متغیرها بالاتر از 70/0 به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل تمام زنان با قومیت های مختلف شامل «فارس«،«عرب»، «بختیاری» و جمعیت معدود «ترک» و «کرد» ساکن اهواز که در زمان انجام تحقیق در سازمان های مختلف شهر اهواز در سال 98-1397 مشغول به کار بودند، می باشد برای انتخاب حجم نمونه در بین افراد جامعه آماری از فرمول عمومی کوکران استفاده گردید. بدین ترتیب بر طبق فرمول کوکران تعداد 572 نفر به عنوان حجم نمونه به دست آمد. در قسمت چارچوب نظری از نظریه مید استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشانگر این بودند که بین متغیرهای مستقل هویت شخصی، هویت گروهی، هویت خانوادگی، هویت دینی و هویت ملی با متغیر وابسته جایگاه اجتماعی زنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the social status of women in terms of social identity

نویسندگان [English]

  • farkhondeh chinipardaz 1
  • asghar mohammadi 2
  • mohammad ali chitsaz 3
1 Faculty
2 ,Assistant professor of Sociology,literature faculty of social sciences. Islamic Azad University of Dehaghan, Iran.
3 Assistant Professor of Azad University of Dehaghan
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the social status of women in terms of social identity (a case study of working women of different ethnicities in Ahvaz). This research was conducted by survey method and in order to improve the validity of the questionnaire measures of face validity and reliability by using Cronbach's alpha coefficient which was higher than 0.70 for all variables. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The statistical population of this study includes all women of different ethnicities, including "Persians", "Arabs", "Bakhtiari" and a small population of "Turks" and "Kurds" living in Ahvaz. 1397 were working, is to select the sample size among the population of the statistical community used the general formula Cochran. Thus, according to Cochran's formula, 572 people were obtained as the sample size. Mead theory was used in the theoretical framework. Findings showed that there is a significant relationship between the independent variables of personal identity, group identity, family identity, religious identity and national identity with the dependent variable of women's social status.
Keywords: social status, family identity, religious identity and national identity

کلیدواژه‌ها [English]

  • social status
  • family identity
  • religious identity and national identity