مطالعه تعیین‌کننده‌های جامعه‌شناختی سبک زندگی محیط زیستی دانشجویان دانشگاه تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22055/qjsd.2021.16828

چکیده

کنش‌های افراد در ارتباط با محیط زیست متأثر از عواملی است که در خلال اجتماعی شدن در فرد ایجاد و تقویت می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که علل اثرگذار بر رفتارهای زیستی افراد در فرایند اجتماعی شدن، تجربیات و مهارت‌هایی که در این زمینه می‌یابند، مسئولیت‌هایی که می‌پذیرند و نقش دانش و آگاهی را که در روند آموزش کسب می‌کنند، بررسی نماید. این پژوهش در جریان سال تحصیلی 95-1394 در دانشگاه تبریز و به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه تبریز هستند که 302 نفر از آنان به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که، میانگین سبک زندگی محیط زیستی در دامنه 52 تا 133 برابر با 59/99 می‌باشد که نشان می‌دهد سبک زندگی محیط زیستی دانشجویان در حد زیادی قرار دارد. همچنین در میان ابعاد ششگانه سبک زندگی محیط زیستی، بعد استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، کمترین مقدار میانگین محاسبه شده راداشته است. نتایج آزمون فرضیات نیز نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنی‌داری بین سیک زندگی محیط زیستی با متغیرهای سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن شامل اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی و همچنین متغیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن و نیز متغیر معرفت محیط زیستی به‌عنوان متغیرهای مستقل وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی سبک زندگی محیط زیستی نشان می‌دهد که سه متغیر مشارکت اجتماعی، معرفت محیط زیستی و بعد عینی سرمایه فرهنگی در کل حدود 19 درصد تغییرات سبک زندگی محیط زیستی دانشجویان دانشگاه تبریز را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Study of Determinants of Environmental Lifestyle among University of Tabriz Students

نویسندگان [English]

  • Saeed Soltani Bahram 1
  • Fattaneh Hajilou 2
1 Assistant Professor of Sociology, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Environmental interactions are influenced by factors that are created and reinforced during a person's socialization. The main purpose of this study is to investigate the causes affecting people's biological behaviors in the process of socialization, the experiences and skills they find in this field, the responsibilities they accept and the role of knowledge and awareness they acquire in the learning process. This research was conducted during the academic year of 2015-2016 at Tabriz University of Tabriz by survey method. The statistical population is the students of Tabriz University that 302 of whom have been selected by stratified sampling. The research findings show that the average environmental lifestyle in the range of 52 to 133 is equal to 99.59%, which shows Students' environmental lifestyles are abundant. Also, among the six dimensions of environmental lifestyle, public transportation using, has the lowest average, in the scale of the present study, compared to the average of other dimensions studied environmental lifestyle. The results of the hypothesis test also show that the positive and significant relationship between environmental lifestyle and social capital and its three dimensions including social trust, social cohesion and social participation, as well as cultural capital and its dimensions and environmental knowledge. The results of environmental lifestyle regression analysis show that the three variables of social participation, environmental knowledge and objective dimension of cultural capital in general explain about 19% variance of environmental lifestyle at Tabriz University students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Lifestyle
  • Social Capital
  • Cultural Capital
  • Environmental Knowledge
  • Students
  • University of Tabriz
Afrough, E. (1999). Subculture, participation and social harmony, collection of articles on social harmony and public culture, Tehran, Publishing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. (Persian).
Aghili, S. M., Khoshfar, G., Salehi, P. (2009). Social Capital and Environmentally Responsible Behaviors in Northern Iran, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. Vol. sixteen. Vol. On. (Persian).
Alizadehaqdam, M., B., Honarvar, H. (2011). Investigating the Relationship between Citizens' Awareness of Citizenship Rights and Its Impact on the Environmental Health Style of Tabriz Citizens, M.A Thesis in Social Sciences Research, University of Tabriz. (Persian).
Banifatemeh H., Hosseinnejad, F. (2012). Investigating the social factors related to the environmental lifestyle of citizens of Tabriz, PhD thesis in Sociology, University of Tabriz. (Persian).
Banifatemeh, H., Bandehhagh, A., Salehi Pourmehr, H. (2007). Investigating the relationship between social security and social capital among students of Tabriz University, M.A Thesis in Social Sciences Research, University of Tabriz. (Persian).
Barry, J. (1999). Environment and Social Theory. London: Routledge.
Cahill, M. (2002). The Environment and Social Policy. London and New York: Routledge.
Catton, W. R. (1982). Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary Change. USA: Published by the Board of Trustees of the University of Illinois at http://books.google.com/ books?id=_eQ56mT6k4C&printsec=frontcover&cd=1&source=gbs_ViewAPI#v=onepage&q&f=false.
Delaviz, A. (2005). Investigating the role of social capital in the attitude towards political development among teachers in Marivan city, Master Thesis in Social Sciences Research, University of Tabriz. (Persian).
Fritjof, C. (2007). The Hidden Connections, Translated by Mohammad Hariri Akbari. Tehran, Ney Publishing. (Persian).
Giddens, A. (2009). Global Perspectives. Translated by Mohammad Reza Jalaeipour. Third edition. Tehran, Tarheno Publications. (Persian).
Grigoryeva V. V. (2010). Research of Parameters of a Personal Ecological Footprint as an Effective Tool of Education for Sustainable Development, The State of the Art in Ecological Footprint Theory and Applications, Academic Conference Footprint Forum 2010, Short Communications, Colle Val d’Elsa, 9th-10th June 2010, Editor Simone Bastianoni, Pub. Global Footprint Network & Eco-dynamics.
Fukuyama, F. (2004(. “History without End”, translated by Ali Mohammad Tabatabai, Economic Journal, No. 36. (Persian).
Hannigan, J. (1995). Environmental Sociology. London: Routledge Publication.
Haughton, G. & Hunter, C. (1994). ”Managing Sustainable Urban Development” in Perspective towards Sustainable Environment Development. Edited by Colin C. Williams and Graham Haughton. Hong Kong, Sydney: Published by Arebury Studies in Green Research.
Hosseinzadeh, M., (2007). The Relationship between Cultural Capital and Social Identity among Students of Tabriz University, M.A Thesis in Sociology, University of Tabriz. (Persian).
Humphrey, C., Lewis, T., Buttel, F. (2002). Environment, Energy and Society: A New Synthesis. Wadsworth Publication.
Mahdavi, M. (2005). “The concept of lifestyle and its scope in social sciences”, Cultural Research Quarterly. First year. Number one. Pp. 199-230. (Persian).
Judkin, B. & Presser, L. (2008). “Division of eco-friendly household labor and the marital relationship”, Journalof Social and Personal Relationships. Vol 25.No. 6. Pp 923-941.
Kollmuss, A. & Agyeman, J. (2002). “Mind the Gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behaviorc”, Environmental Education Research, Vol. 8, No. 3.
Lamont, M. & Lareau, A. (1988). “Cultural Capital: Allusions, Gaps and Glissandos in Recent Theoretical Developments”, Sociological Theory. Vol. 6, No. 2.Pp 153- 168.
Mahdavi, M., Riahi, E. (2003). “Cultural and social factors in confrontation and interaction with the environment: A case study of Arak”, Quarterly Journal of Geographical Research. No. 47. pp. 135-148. (Persian).
Mousavi, M., & et. al. (2008). Measuring Social Capital in Tehran, Research Project, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences. (Persian).
Poortinga, W. Steg, L. & Velk, C. (2004). “Values. Environmental Concerns, Environmental Behavior: A Study of Household Energy use”, Environmental and Behavior January. Vol 36. No. pp 93-170.
Rafiei, H., Hamidnejad, H. (2009). “Investigating the role of education in increasing people's desire to protect the environment (Case study: Caspian Sea)”, Quarterly Journal of Environmental Sciences. No. 7. pp. 95-108. (Persian).
Sarason, I. (1988). Anxiety, self-preoccupation and attention. Routledge.
Smith, Mark J. (1998), Ecologism: Towards ecological citizenship, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Stets, Jan E. & Biga, Chris F. (2003). “Bringing Identity Theory into Environmental Sociology”, Sociological Theory,vol. 21, No. 4, pp: 398-423.
Xiao, Ch., McCright, A. (2012). “Explaining Gender Differences in Concern about Environmental Problems in the United States”, Society & Natural Resources: An International Journal. Vol 25, Issue 11.Pp 1067- 1084.