تأملی بر گرایش به معنویت‌های نوپدید: واکاوی روایت جوانان از امر مقدس (نمونه موردی: دانشجویان گرونده به معنویت‌های نوپدید در شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی د انشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی توسعه روستایی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22055/qjsd.2020.25576.1636

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه کیفی گرایش جوانان به معنویت‌های نوظهور و روایت آنها از آن به‌عنوان یک امر مقدس می‌پردازد.سؤال اصلی این پژوهش این است که چه عوامل و تجربه‌هایی موجبات بروز تحول در زیست دینی آنان شده است؟ جامعه آماری این پژوهش شهرستان اصفهان است که نمونه پژوهش با استفاده از روایت‌های بازگوشده‌ی 21 نفر از گرونده‌گان به معنویت‌های نوپدید انتخاب شد که به دلیل تکراری شدن داده‌ها به همین تعداد نمونه برای تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها اکتفا شد. داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند. گروه هدف این تحقیق در فاصله سنی 22 تا 34سال قرار داشتند. اعتبار داده‌ها توسط نگارندگان، اساتید خبره در زمینه موضوع مورد بررسی، و دو نفر از کارشناسان مذهبی و دینی، به شکل سه سوسازی مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته‌های این پژوهش عوامل و تجربه‌هایی نظیر سر بر آوردن تعارض معرفتی در مواجهه با تفکر عقلانی و تربیت انتقادی، تجربه محرومیت و تجربه‌های تنش‌زایی نظیر تجربه ناموفق در اجتماعی‌شدن، تجربه تنش ناشی از تحمیل دین شریعت‌مدارانه، محرومیت وجودی، مواجهه با مسأله شر و دین دولتی هر یک به ‌نحوی بر بروز تحول در پایبندی دینی افراد أثر گذاشته‌اند. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد اسطوره‌زدایی نسبی از نظام باورها، تقلیل احساس گناه، اعتقادورزی نسبی‌اندیشانه و تعقلی به ‌جای اعتقادورزی جزم‌اندیشانه و تعبدی، تأکید بر عشق و حضور خداوند به ‌جای تأکید بر قهر و قوّت خداوند منشاء تحول زیست دینی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tumble on the Tendency towards the Emerging Spiritualities: the Evolution of the Youth Narrative of the Holy (Case Study of Students Engaging in New Spiritualities in Isfahan City)

نویسندگان [English]

  • Ali ghanbaribarzain 1
  • Shapour Salmanvandi 2
  • simin barfei 3
1 Assistant Professor, Department of Social Science, Faculty of Literature and Humanity, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Rural Development Sociology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Master of Sociology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present study deals with the qualitative study of young people's tendency toward emerging spirituality and their narrative as a sacred thing. The main question of this study is that how does it affect the spirituality of the new religions of religiosity, and how do they differ in their religiosity before and after encountering the emerging spiritualities? The statistical population of this research is the city of Isfahan. The research sample was selected using the narratives reproduced by 21 converts to the newly created spiritualities. Data were analyzed using thematic analysis method. The target group of the study was between the ages of 22 and 34. The result of this research shows that some of the forms of religious evolution of the individuals studied in the face of the emerging spirituality can be summarized as follows: the relative degradation of the system of beliefs, the reduction of guilty feelings, relativistic and conceptual beliefs rather than dogmatic beliefs, emphasis on love and presence Instead of emphasizing God's wrath and power, moving from the sacramental religious ethics to a tendency towards transcendental ethics, overcoming the moral endeavor of rhetorical endeavors, the imitation of mythology to individualistic faith - the affection, the increase of tolerance and tolerance in the face of other tendencies Belief.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Newness
  • New spirituality
  • Life experience
  • Existential Deprivation
  • Myth
Babamohamoodi, I. (2014). “Sociological Study of the Causes of Emerging Mysticism in Karaj”, Thesis for Master Degree, Sociology, Mazandaran University. (Persian).
Beit-Hallahmi, B. & Argyle, M. (1997). “Religious Behaviour, Belief and Experience”, Routledge: London and New York.
Bradley, L. R. (1983). “An exploration of the relationship between fowler’s theory of faith development and Myers Briggs personality type”, Doctoral dissertation, Ohio state university.
Burger, P. & Bridget, A Kellner, H. (2008). “Homeless Mind; Modernization and Consciousness”, Translation by Mohammad Savoji, publation nee, Tehran.
Chryssides, G. (2001). “New Religious Movements-Some Problems of Definition”, Diskus, Vol 2, no 2.
Colahe, R. (2013). “Religion in the story of life (study of narrated experiences of living religion)”, Ph.D. in Sociology, University of Tehran.
Corcoran, H. (2007). “A synthesis of narratives: Religious undergraduate students making meaning in the context of secular research university”, Doctoral dissertation in philosophy, university of Denver.
Cuda, J. (2013) “Qualitative Study of the Self in New Age Spirituality Culture” Submitted to the Graduate Faculty of the Sociology Department in partial fulfilment of the requirement for the degree of Master of Arts in Psychology, University of Pittsburgh.
Davis, C. (2008). “Religion and Society Building (Themes in Social Theology)”, Translated by Hassan Mohaddesi and Hossein Balbahvaeji, Eduardan Publishing, Tehran.
Foucault, M.  (1986). “The Care of the Self”, Vol. 3 of the History of Sexuality”, Translated by Robert Hurley, © by Random House, Inc. Published by Pantheon Books, New York.
Fowler, J. Stages, W. (1981). “The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning”, San Francisco: Harper Row.
Gervais, W. (2012). “Analytic Thinking and Religious Disbelieve”, Science Magazine, Vol. 336, published by the American Association for the Advancement of Science, 114-141.
Hamedey, B. (2003). “New spirituality from three perspectives”, Magazine Review of book. P. 17.
Hamedey, B. (2012). “An attempt at the typology of the newly formed spiritual movements in Iran”. Spiritual Studies.No. 4-5, P. 60.
Hamid, N, Jafari, Z. (2008). A Study on Social Correlation of Students' Attitudes toward Tehran's Universities to New Religious Movements, Master's Degree in Sociology, Mazandaran University.
Harrison, B. (2009). “Researching Lives and Lived Experience” (Ed). Life Story Research, Vol. 1.
Heroilogh, D. (2000). “Transfer and Formation of Religious Social Identities in Modernity”, Translated by Mahmood Nejati Hosseini, Journal of Research, No. 5.
Hill, M. (1973). A Sociology of Religion, London: Heinemann,
Joens, R. (1978). “Keneth, Paradigm Shift and Identity Theory: Alteration as a Form of Identity Management, Identity and Religion”, Hans Mol, ed, London: Sage Studies in International Sociology, pp. 59-82.
John, H. (2007). “The Culture of World Religions”, Translation of Ali Pashaei, First Edition, Center for the Study of Religions and Religions, Qom.
Kashi, F. (2009). “Contemplation, Ethnography of New Spiritualties in Iran - A Case Study of Cosmic Sufism”, Thesis for Master's Degree, Sociology, University of Tehran,
Khorramshahi, B. (1993). “Religion Research”, Office of the President, Tehran, Institute for Research and Cultural Studies.
Khosravi, B. (2006). “Communities in the Community Nostalgia: A Look at the Attitude towards New Spiritualities in Iran”, Thesis M. D, Tehran University.
Malekian, M. (2000). “Religious Experience, Review and Review”, Journal (Special Issue of Religious Research), Nos. 23 and 24, 24-46. (Persian).
Mohaddesi, H. (2003). “society holy, facility and social-political view of religion in Iran after revelation”, magazine of association of sociology, No. 17.
Morshdi, A. (2005). “Multiple Universities of the Universe of Students and Their Concerns on Their Implementation; Case Study: Amir Kabir University of Technology, Master's Degree in Sociology”, University of Tehran.
Nazari, M. (2014). Study of change in fidelity on religious among student of Karazumi university based on narrative analysis.
Palmer, R, (1998). Hermeneutic, translated Mohammad Saeed Hanie, Publication Herms.
Roberts, K. (1990). “Religion in Sociological Perspective” Second Edition, Wadsworth Publishing Company Belmont, California.
Rudgar, M. (2009). “Spirituality Currents and Movements”, Review Book, pp. 41-72.
Shariati, S, (2006). Sociology of Religious Modernity, Speech Paper in the Department of Sociology of Religion, Iranian Sociological Association.
Shariati, S., Bastani, S. Khosravi, A. (2007). “Communities in Community Nostalgia; An Overview of the Contemporary Spiritualties in Iran”, Iranian Journal of Cultural and Communications Studies, No. 8, Spring .167-195. (Persian).
Welson, B. (2002). New religious movements, England, Penguin, 2003.