رابطه آگاهی از پیامدهای مصرف بی‌رویه برق و صرفه‌جویی در مصرف آن در بین زنان شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه یاسوج

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی دانشگاه یزد

چکیده

مصرف برق در ایران فراتر از استانداردهای جهانی است. با توجه به اینکه بخش اعظم برق در بخش خانگی مصرف می­شود، صرفه­جویی در آن بویژه توسط زنان بعنوان مدیران خانه، راهکاری مهم در کاهش مصرف است اما این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی رابطه­ی آگاهی از پیامدهای مصرف بی­رویه­ی برق و صرفه­جویی در آن است. روش مورد استفاده، روش پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری، زنان متأهل شهر یاسوج است که 406 نفر از آنان با استفاده از روش      نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ای بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه­ی پژوهشگر ساخته است که با استفاده از تحلیل عاملی، اعتبار سازه­ای گردید و جهت تعیین پایایی از روش کودر ـ ریچاردسون استفاده شد. تحلیل رابطه­ی دو متغیر با استفاده از مدل معادله­ی ساختاری نشان داد آگاهی از پیامدهای مصرف بی­رویه­ی برق رابطه­ی مثبت و معناداری با   صرفه­جویی برق دارد و قادر است 43 درصد از تغییرات آن را تبیین کند. نتیجه­گیری تحقیق این است که با ارتقاء آگاهی از پیامدهای مصرف          بی­رویه­ی برق می­توان صرفه­جویی در مصرف برق را افزایش و مصرف        بی­رویه­ی آن را در کشور تسکین بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Awareness to Consequenses of Excessive Consumption of Electricity and Power Saving Among Married Women in Yasouj

نویسندگان [English]

  • sirous ahmadi 1
  • faridokht salehi 2
  • saeed navaei 3
1
2
3
چکیده [English]

Electricity consumption in Iran is beyond international standards. Given that the majority of electricity is consumed in the domestic sector, power saving especially by women as home managers is an important approach for decreasing electricity consumption crisis but this question has been hardly ever considered. The main purpose of this study is to investigate electricity saving among married women and its relationship to awareness to consequences of excessive consumption of electricity. Research method is survey throuth correlational method. The population is the married women in Yasouj that 406 cases were selected using random multi-stage sampling method. Research instrument is a researcher–made questionnaire that factor anlysis was used for to determine the validity and the reliability was measured through Kuder-Richardson coefficient. Investigating relationship between ACECE and power saving through structural equation model showed that there is a significant positive relationship between two variables and ACECE is able to explain 43% of variance of the power saving. The Main conclusion of the present research is that with promotion of the ACECE, electricity saving is increased and consequently excessive electricity consumption is mitigated in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness
  • Consumption
  • Saving
  • Electricity