دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 1-195 (دوره 9، شماره 4، تابستان 1394) 

مقاله پژوهشی

تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

صفحه 7-26

10.22055/qjsd.2015.11927

ناهید بابایی؛ اسماعیل بلالی؛ اسدالله نقدی؛ احمد کریمی


بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه

صفحه 135-160

10.22055/qjsd.2015.11933

غلامحسین بیابانی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ شهناز هاشمی