دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 1-195 (دوره 9، شماره 4، تابستان 1394) 

مقاله پژوهشی

تأثیر میزان دینداری بر انسجام خانوادگی در شهر همدان

صفحه 7-26

10.22055/qjsd.2015.11927

ناهید بابایی؛ اسماعیل بلالی؛ اسدالله نقدی؛ احمد کریمی


بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه

صفحه 135-160

10.22055/qjsd.2015.11933

غلامحسین بیابانی؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ شهناز هاشمی


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394
دوره 3، شماره 4، بهار 1394
دوره 9، شماره 2، زمستان 1393
دوره 9 - شماره 1 - پاییز 1393