ارزیابی و سنجش شاخص‌های کیفیت زندگی در منطقه 4 شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تحلیل و بررسی کیفیت زندگی شهری یکی از مهم­ترین حوزه­های مطالعات شهری در کشورهای مختلف است .کیفیت زندگی به شرایط عینی و ذهنی و در نهایت به تصورات و ادراک فرد از واقعیت­های زندگی بستگی دارد. ابعاد عینی به معنی مشهودات و ابعادی از شرایط زندگی ساکنین که عینیت داشته در حالی که ابعاد ذهنی کیفیت زندگی به معنی سنجش درک و احساس افراد ساکن از محیط زندگی و جنبه­ی مرتبط با این محیط می­باشد. هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص­های کیفیت زندگی در منطقه­ی 4 شهر اهواز با استفاده از شاخص­های ذهنی و عینی است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه است. داده­های مورد نیاز از 150 نمونه بصورت تصادفی جمع آوری و به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه از نرم­افزار SPSS و روش­های آماری نظیر میانگین پاسخ­ها، آزمون آماری پارامتریک T استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که وضعیت کیفیت زندگی در منطقه­ی مورد مطالعه در زمینه­های اقتصادی و اجتماعی و فیزیکی در حد متوسطی قرار دارد و به جز در بخش شاخص­های عینی که بیشترین نارضایتی از وضعیت ناامنی در تردد و کیفیت پیاده­روها برای معلولین است، بقیه­ی شاخص­ها با کسب نمره­ی میانگین در حد متوسطی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing and Measuring of the Quality of Life Indicators in the Region of 4 in Ahvaz City

نویسندگان [English]

  • masoud safaeipor 1
  • zahra ahmadi 2
چکیده [English]

 
Analyzing and assessing of urban quality of life, is one of the most important dimension in urban studies to different countries. Quality of Life is depending on person imagination and perception of the realities of life. Objectively dimensions mean tangibility and conditions of person life that is visible and required data for analyzing in this aspect based on secondary data. While that subjective aspect of quality of life mean assessing the perception of people who is living in the life environment. Aim of this research is assessing and measuring of urban quality of life in 4 regions of Ahvaz city in two objectively and subjective aspects. Methodology of this research is "descriptive- analyzing" based on questioner tool. The required data were collected from 150 samples randomly. From analyzing of research data used of statistical method such as analyzing of meaning data and one T test sample in SPSS software.  Result of research show that conditions of quality of life in economic, social and physical aspects in the case study region is medium condition and excepts of objectively dimensions is the highest discontent with the state of insecurity in quality traffic and walkways for disabled other indicators have average score and medium conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Objective Criteria
  • Subjective Criteria