دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 1-270 (دوره 9، شماره 2، زمستان 1393) 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خشونت خانگی علیه زنان در مشهد

صفحه 7-46

هما زنجانی زاده؛ ابراهیم صالح آبادی؛ ندا جعفریان یزدی


تحلیل جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان

صفحه 105-130

علی اصغر فیروزجاییان؛ زهرا رضایی چراتی


دینداری و رفتارهای پرخطر

صفحه 131-158

سید علیرضا افشانی؛ شرمین امامی؛ اکرم میرمنگره